English | Français   rss
Liên kết
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông.
Góp ý

Xác định cấu trúc logic các kỹ năng (KN) thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học bao gồm: KN phân tích các dữ kiện của tình huống; KN xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống; KN đề xuất phương án giải quyết phù hợp; KN lý giải được phương án đã chọn; Kỹ năng thực nghiệm, đánh giá lại phương án đã lựa chọn

Họ tên NCS: LÊ MINH ĐỨC

Tên luận án: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học Trung học phổ thông.

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Mã số: 9140111

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Phan Đức Duy

  1. Vũ Đình Luận

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

- Đã xác định được cấu trúc logic các kỹ năng (KN) thành phần của KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm Sinh học bao gồm: KN phân tích các dữ kiện của tình huống; KN xác định mục tiêu cần hướng tới khi giải quyết tình huống; KN đề xuất phương án giải quyết phù hợp; KN lý giải được phương án đã chọn; Kỹ năng thực nghiệm, đánh giá lại phương án đã lựa chọn.

-  Đề xuất quy trình rèn luyện KN xử lý tình huống trong dạy học thực hành thí nghiệm (THTN) gồm 5 bước: Bước 1. Xác định tình huống và lý thuyết xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học Trung học phổ thông (THPT) cho sinh viên (SV); Bước 2. Xử lý tình huống mẫu trong dạy học THTN Sinh học; Bước 3. Thực hành xử lý tình huống trong dạy học THTN; Bước 4. Báo cáo kết quả thực hành xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học; Bước 5. Đánh giá kết quả xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học của SV, SV hoàn thiện KN.

- Đã đề xuất được 45 tình huống thường gặp khi dạy THTN đối với 15 nội dung thực hành trong chương trình Sinh học THPT. Các tình huống này được chúng tôi hệ thống hóa thành các nhóm như: Nhóm tình huống liên quan đến an toàn phòng thí nghiệm, sử dụng thiết bị hóa chất thí nghiệm; Nhóm tình huống khi GV thiết kế và tiến hành thí nghiệm; Nhóm tình huống khi GV dạy học THTN; Nhóm tình huống khi GV tiến hành cải tiến thí nghiệm.

- Đã thiết kế được 35 bài tập (Bài tập và bài tập tình huống) để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học THTN Sinh học Trung học phổ thông.

- Đã xây dựng được tiêu chí đánh giá; thang đo; đường phát triển kỹ năng xử lý tình huống của sinh viên trong dạy học THTN Sinh học THPT.

-----------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of postgraduate: Le Minh Duc

Thesis title: Develop the resolve situation skill in teaching biology experimental pratical lessons in hingh school for pedagogical students.

Major: Theory and methods of teaching Biology

Code: 9140111

Science instructors:

Assoc.Prof.Dr. Phan Duc Duy

Dr. Vu Dinh Luan

Training institution: University of Education, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS

- Having identified the logical structure of component skills of the skill to handle situations in teaching practice biological experiments including: skills to analyze the data of the situation; Skill to identify the target which student need to direct to when they solve the situation; skill to promote a suitable solution; skill to explain the selected option; skill to practice and re-evaluate the selected option.

- Promoting the process of training problem-solving ability in teaching PE, including 5 steps: Step 1. Identify situations and theory of handling situations in teaching high-school biology experiments for students; Step 2. Handling sample situations in teaching PE; Step 3. Practice handling situations in teaching PE; Step 4. Report the results of practice handling situations in teaching PE; Step 5. Evaluate the results of handling situations in teaching PE, students who have completed skills.

- Suggested 45 common situations when teaching PE for 15 practical contents in the high school biology program. These situations are systematized into groups such as: Group of situations related to laboratory safety, use of laboratory chemical equipment; Group of situations when teachers design and conduct experiments; Group of situations when teachers teach PE; Group of situations when the teacher improves the experiment.

- Having designed 35 exercises (Exercise and case exercises) to train students problem-solving ability in teaching PE in high school.

- Having established evaluation criteria; the scale; the way to develop students' problem-solving ability in teaching PE in high school.

Liên kết
×