English | Français   rss
Liên kết
Tổng hợp vật liệu composite trên cơ sở g-C3N4, ứng dụng trong điện hóa và quang xúc tác Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý
Góp ý

tổng hợp thành công vật liệu mới ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 có kích thước và hình thái  tinh  thể  khá  đồng nhất  với diện tích  bề mặt  riêng cao.  Vật liệu  ZIF- 67/Fe2O3/g-C3N4 được sử dụng như một chất biến tính điện cực để ác định ph m màu AO trong các mẫu thực ph m bằng phương pháp DP-ASV

Họ và tên NCS:  ĐẶNG THỊ NGỌC HOA

Tên luận án: Tổng hợp vật liệu composite trên cơ sở g-C3N4, ứng dụng trong điện hóa và quang xúc tác

Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý

Mã số:  9440119

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn:

  1. TS. ĐINH QUANG KHIẾU
  2. PHẠM LÊ MINH THÔNG

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

Đã tổng hợp thành công vật liệu mới ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 có kích thước và hình thái  tinh  thể  khá  đồng nhất  với diện tích  bề mặt  riêng cao.  Vật liệu  ZIF- 67/Fe2O3/g-C3N4 được sử dụng như một chất biến tính điện cực để ác định ph m màu AO trong các mẫu thực ph m bằng phương pháp DP-ASV.

Đã tổng hợp thành công vật liệu ZIF-67/g-C3N4 có hoạt tính c tác điện hóa cao đối với quá trình o y hóa DCF. Việc ác định DCF trong các mẫu sinh ph m lần đầu tiên được thực hiện trên vật liệu biến tính điện cực ZIF-67/g-C3N4 bằng phương pháp DP-ASV.

Đã tổng hợp thành công vật liệu TiO2/g-C3N4 từ hỗn hợp đồng nhất của dung dịch phức hydroxo-peroxo titanium tan trong nước và melamine. Vật liệu TiO2/g-C3N4 có khả năng phân hủy c tác quang hóa cao trong vùng ánh sáng khả kiến đối với một số chất màu.

 

Full name of Ph.D. student: DANG THI NGOC HOA.

Dissertation title: “SYNTHESIS     OF g-C3N4 BASED COMPOSITE, APPLICATIONS IN ELECTROCHEMISTRY AND PHOTOCATALYSIS”

Major: Theoretical and Physical chemistry.

Code: 9440119.

Training course: 2019. Academic supervisors:      1. Prof. Dinh Quang Khieu

  1. Ph.D. Pham Le Minh Thong Training facility: University of Sciences, Hue University. The new contributions of the dissertation:

Successfully synthesized the ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 with uniform crystal size and high specific surface area. Developed the new ZIF-67/Fe2O3/g-C3N4 modified GCE for determining AO dyes in food samples by the DP-ASV method.

Successfully synthesized ZIF-67/g-C3N4 material with high electrochemical activity toward diclofenac (DCF). ZIF-67/g-C3N4 material is employed as the electrode modifier for detecting DCF in biological samples by DP-ASV method.

Successfully synthesized TiO2/g-C3N4 composite from a homogenous mixture of hydroxo-peroxo titanium complex solution dissolved in water and melamine. The obtained composite exhibits an excellent photocatalytic activity towards several dyes in the visible light region.

Liên kết
×