English | Français   rss
Liên kết
Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình
Góp ý

Luận án đã góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận liờn quan đến các yếu tố chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) và và ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dẫn đối với DVHCC

Họ và tên NCS: TRÃN LONG

Tờn luận án: Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình

Ngành: Quàn tri kinh doanh

Mã số: 9340101

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Hòa

Đon vi dào tao: Trường Địa học Kinh tế, Đại học Huế.

Những đóng góp mới:

Về mặt khoa hoc: Luận án đã góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận liờn quan đến các yếu tố chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) và và ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dẫn đối với DVHCC.

Về phương pháp nghiên cứu: Luận án đã kết hợp cà phương pháp định tính, định lượng, swr dụng nhiều nguồn thông tin (điều tra, các báo cáo có chỉ tiêu/ nội dung đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC như PAPI, PCI, PAR- INDEX, SIPAS...).

Đặc biệt, luận án đã sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) – Đây là mô hình nghiên cứu hành vi để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng sung ứng DVHCC đến sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Việc khai thác tốt công cụ PLS-SEM và phân tích tầm quan trọng – hiệu suất (IPMS) cũng có những điểm mới nhất định trong việc cung cấp thonog tin mang hàm ý ứng dụng.

Về mặt thực tiến: Điểm mới trong các kết quả đạt được là gắn bối cảnh nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, vốn chưa được thực hiện nghiên cứu trước đây. Từ kết quả nghiên cứu, luận án cung cấp các luận cứ khoa học và đề xuất một số hàm ý quản trị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng DVHCC, phục vụ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, cơ chế quán lý DVHCC của các cấp chính quyền địa phương ở Quảng Bình, đồng thời là tài liệu tham khao tốt cho chính quyền các địa phương khác trong cả nước có điều kiện tương tự để cải cách và nâng cao chất lượng DVHCC và hiều quả cung ứng DVHCC cho doanh nghiệp và người dân.

 

THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

PhD candidate’s fullname: TRAN LONG         

Title: *Improving the quality of publlc administrative service in Quang Binh province”

Code: 9340101 Major:Business administration  Cohort: 2014

Academic title, academic degree, supervisor’s fullname: Assoc.Prof.Dr. Tran Van Hoa

Training lnstitution: University of Economics, Hue University.

Content:

Scientific contributions: The thesis contributes to supplement the theoretical system related to the quality factors of public administrative services and its influence on the satisfaction of enterprises and inhabitants towards public administrative services.

In terms of research methods: The thesis combines both qualitative and quantitative methods, uses multiple sources of information (surveys, reports on assessment criteria/contents of public services quality such as PAPI, PCI, PAR- INDEX, SIPAS, etc.); thereby applies a number of indicators to measure factors, and at the same time updates and integrates the indicators from the SIPAS index, increasing the value of the content of the scales of the research model. In addition, another point of the thesis that is quite different from previous studies is that the thesis adjustes the research model by adding two more hypotheses: Capacity, attitude of offiGlals and civil servants and process of PAS have a direct lmpact on satisfaction, and an indirect impact through Service Providing Outcomes.

Especially, the thesis uses partial least squares structural equation model (PLS-SEM) - this is a behavioral research model to analyze the relationship between administrative service quality factors and the satisfaction of businesses and            citizens.           The      good exploitation          of PLS-SEM     tool      in Importance Performance Matrix Analysis (IPMA) also has certain new points in providing information with practical implications.

Therefore, the use of multiple sources of informatioR wlth a multi- dimensional approach allows a more complete assessment of the quality of public administrative service from the perspective of many stakeholders.

Practical contributions: In general, the new point in the obtained results is the research context in Quang Binh province, which has not been studied before. From the research results, the thesis provides scientific arguments and proposes some managerial implications and solutions to improve the quality of public service which serves the planning of public service guidelines, policies and management mechanisms of local governments at all levels in Quang Binh, as well as a good reference for other local governments in the country with similar conditions to reform and improve the quality and the efficiency of public service for their businesses and citizens.

Liên kết
×