English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tình dục và các yếu tố liên quan ở cặp vợ chồng vô sinh
Góp ý

Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam xác thực các bộ công cụ đánh giá chức năng tình dục FSFI, IIEF và PEDT là đáng tin cậy, có hiệu lực đo lường tốt, phù hợp cho đối tượng vô sinh và sử dụng các bộ công cụ này, với cấu trúc phù hợp, để xác định các tỷ lệ rối loạn tình dục nữ, rối loạn cương, xuất tinh sớm và các yếu tố liên quan độc lập với các rối loạn này ở cặp vợ chồng vô sinh

Họ và tên NCS: Hồ Thị Thanh Tâm

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tình dục và các yếu tố liên quan ở cặp vợ chồng vô sinh

Ngành: Sản Phụ Khoa

Mã số ngành: 9.72.01.05

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang Vinh và PGS.TS. Lê Minh Tâm

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Những đóng góp của luận án

Trong bối cảnh đạt được các kết quả đáng tin cậy khi nghiên cứu về lĩnh vực tình dục là khó khăn và thách thức, thì đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đã xác thực các bộ công cụ đánh giá chức năng tình dục FSFI, IIEF và PEDT là đáng tin cậy, có hiệu lực đo lường tốt, phù hợp cho đối tượng vô sinh và sử dụng các bộ công cụ này, với cấu trúc phù hợp, để xác định các tỷ lệ rối loạn tình dục nữ, rối loạn cương, xuất tinh sớm và các yếu tố liên quan độc lập với các rối loạn này ở cặp vợ chồng vô sinh. Những kết quả này có đóng góp thiết thực trong quản lý vô sinh và cho một số chuyên ngành liên quan.

Giá trị khoa học: Cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về các tỷ lệ và các yếu tố liên quan độc lập với các rối loạn tình dục tại Việt Nam, trên đối tượng vô sinh, góp phần khẳng định các rối loạn này rất phổ biến và liên quan với nhiều yếu tố. Nghiên cứu còn khẳng định được giá trị các phiên bản tiếng Việt FSFI, IIEF và PEDT ở đối tượng này, đặc biệt IIEF mặc dù có cấu trúc khác bản gốc, chỉ 2 nhân tố, nhưng nội dung chức năng cương vẫn đảm bảo là một thang đo đạt chuẩn để chẩn đoán rối loạn cương.

Giá trị thực tiễn: Có cơ sở để kiến nghị bổ sung đánh giá sức khỏe tình dục vào quản lý vô sinh và tạo sự quan tâm về vấn đề này đối với bác sĩ lâm sàng. Cung cấp 3 bộ công cụ để tầm soát các rối loạn tình dục trong nghiên cứu và hỗ trợ sàng lọc trong thực hành lâm sàng ở đối tượng vô sinh Việt Nam. Đặc biệt, miền nội dung chức năng cương – IIEF nên được dùng như một công cụ sàng lọc nhanh rối loạn cương. Cung cấp các yếu tố liên quan độc lập để sử dụng tư vấn can thiệp, trong thực hành lâm sàng cũng như nghiên cứu về hiệu quả can thiệp.

 

----------------------

PhD student: Ho Thi Thanh Tam

Thesis title: Research on prevalence of sexual dysfunction and associated factors in infertile couples

Specialization: Obstetrics and Gynecology

Code: 9 72 01 05

Scientific Supervisors:          Assoc. Prof. Truong Quang Vinh Assoc. Prof. Le Minh Tam

Training Institution: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Contributions of the thesis

In the context of achieving reliable results when conducting research in the field of sex, which is difficult and challenging, this is the first study in Vietnam to validate FSFI, IIEF and PEDT instruments for assessing sexual function in infertile subjects. And then these instruments, with good psychometric properties and the appropriate construct validity, were used to determine prevalence of female sexual dysfunction, erectile dysfunction, premature ejaculation and associated factors of these conditions in infertile couples on multivariate analysis. These results make a practical contribution to infertility management and in a number of related specialties.

Scientific value: The  study provided credible evidence of the prevalence and factors independently associated with sexual dysfunctions in Vietnam, in the infertility subjects, and contributed to confirm that these dysfuctions are very common and associated with many factors. The study also confirmed the value of these Vietnamese versions of FSFI, IIEF and PEDT, especially IIEF that had a different structure from the original one, with only 2 factors, but the erectile function domain was proved to be a standardized unidimensional scale for diagnosing erectile dysfunction.

Practical value: There were evidences to recommend the addition of sexual health assessments to infertility management and to create interest in this issue with clinicians. The study provided three instruments to screen for the sexual dysfunction issues in research and in clinical practice. In particular, the IIEF-EFD should be used as a quick screening tool for erectile dysfunction. It also provided a list of independently associated factors for the use of interventional counseling, in clinical practice as well as research on interventional efficacy.

Hue, July 25th, 2022

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube