English | Français   rss
Liên kết
Sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Góp ý

Luận án góp phần bổ sung, làm rõ lý thuyết về sinh kế, đặc biệt là sinh kế thích ứng, đây là vấn đề còn nhiều tranh luận và khác biệt về quan điểm. Bên cạnh đó, luận án cung cấp tư liệu thực tiễn về sinh kế thích ứng của cư dân TĐC trong quá trình CNH, HĐH tại một địa bàn cụ thể

Họ và tên NCS: Lư Thúy Liên

Tên luận án: Sinh kế thích ứng của cư dân tái định cư ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 931 03 10

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn:

Người hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Xuân Hồng

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Xuân Bình

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

1- Luận án góp phần bổ sung, làm rõ lý thuyết về sinh kế, đặc biệt là sinh kế thích ứng, đây là vấn đề còn nhiều tranh luận và khác biệt về quan điểm. Bên cạnh đó, luận án cung cấp tư liệu thực tiễn về sinh kế thích ứng của cư dân TĐC trong quá trình CNH, HĐH tại một địa bàn cụ thể.

2- Luận án đưa ra các cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách có thêm căn cứ để điều chỉnh những chính sách và giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến TĐC trong quá trình CNH, HĐH ở thành phố Đà Nẵng.

3- Luận án góp phần giúp cho cộng đồng cư dân TĐC ở thành phố Đà Nẵng có những điều chỉnh để thích ứng với môi trường mới.

4- Luận án này có thể được sử dụng như là/làm tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ và sinh viên trường đại học.

INFORMATION PAGE ABOUT THE THESIS’S ACADEMIC CONTRIBUTIONS

Full name of PhD candidate: Lu Thuy Lien

Thesis title: Adaptive livelihoods of resettled residents Da Nang city in the process of industrialization, modernization

Major: Ethnology  

Code: 62.31.03.10

Supervisor: Supervisor 1: PhD. Nguyen Xuan Hong

                    Supervisor 2: Assoc. Prof. Tran Xuan Binh

Training institution: University of Sciences, Hue University

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1- The thesis contributes to supplementing and clarifying the theory of livelihoods, especially adaptive livelihoods, this is a matter of much debate and difference of opinion. In addition, the thesis provides practical documents on the adaptive livelihoods of resettled residents in the process of industrialization and modernization in a specific area.

2- The thesis provides scientific and practical bases to help managers and policy makers have more grounds to adjust policies and solve social issues related to resettlement in the past. industrialization and modernization program in Da Nang city.

3- The thesis contributes to helping the resettlement community in Da Nang city make adjustments to adapt to the new environment.

4- This thesis can be used as/as a useful reference for research and teaching for university staff and students.

Liên kết
×