English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nồng độ 25 hydroxy vitamin D huyết thanh và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2
Góp ý

Công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về vai trò của vitamin D đối với bệnh lý đái tháo đường típ 2

-----------

Thông tin thời gian và địa điêm bảo vệ luận án cấp Đại học Huế:

- Thời gian: 08h00 ngày 01 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Họ và tên NCS: TRẦN HỮU THANH TÙNG

Tên luận án: Nghiên cứu nồng độ 25 hydroxy vitamin D huyết thanh và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn:  PGS.TS. HOÀNG BÙI BẢO

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

   Qua nghiên cứu trên 214 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đã được khám và điều trị thường xuyên, luận án có những đóng góp sau:

- Đây là nghiên cứu đầu tiên trong nước nghiên cứu về vai trò của vitamin D đối với bệnh lý đái tháo đường típ 2.

- Tỷ lệ thiếu vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 là  61,7%

- Nồng độ 25 (OH) D trung bình ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 là 28,74 ± 7,39 ng/ml.

- Bệnh nhân nữ, thừa cân béo phì, béo bụng, TC máu cao, TG máu cao, hsCRP > 3mg/l, Go ≥ 7 mmol/l, HbA1c ≥ 7%, kháng insulin theo chỉ số HOMA-IR và hoạt động thể lực không tốt và bệnh nhân phát hiện đái tháo đường trên 10 năm có nồng độ 25 (OH) D thấp.

-Tỷ lệ thiếu vitamin D cao hơn ở các nhóm bệnh nhân nữ, thừa cân béo phì, béo bụng TC máu cao, hsCRP>3mg/l, Go≥7mmol/l,bệnh nhân kháng insulin theo chỉ số HOMA-IR.

- Các yếu tố giới tính nữ, phát hiện đái tháo đường trên 10 năm, thừa cân béo phì, nồng độ TC, Go cao làm tăng nguy cơ thiếu vitamin D.

- Bệnh nhân thiếu vitamin D có các chỉ số BMI, TC, TC/HDL, Go, HbA1c, HOMA-IR cao hơn so với bệnh nhân không thiếu vitamin D.

- Tình trạng thiếu vitamin D có liên quan với sự tăng nguy cơ tình trạng thừa cân béo phì, béo bụng, TC máu cao, hsCRP >3mg/l, Go≥7mmol/l, và kháng insulin theo chỉ số HOMA-IR.

 - Sự gia tăng nồng độ 25 (OH) D có liên quan với việc cải thiện nguy cơ thừa cân béo phì, béo bụng, các chỉ số TC, TG, TC/HDL, Go, hsCRP cao , và kháng insulin theo chỉ số HOMA-IR

   Kết quả của nghiên cứu cho thấy những yếu tố gây nguy cơ thiếu vitamin D và ảnh hưởng của tình trạng thiếu vitamin D lên một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 .

------------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Name of doctoral candidate: TRAN HUU THANH TUNG

Name of doctoral thesis: “Study of the relationships between serum 25-hydroxyvitamin D concentration and some related factors in type 2 diabetes patients”.

Majors: Internal medicine         Number: 9 72 01 07

Science instructor:  Prof. HOANG BUI BAO

Name of training institution: Hue University of Medicine and Pharmacy - Hue University

Through the study of 214 patients with type 2 diabetes who were examined and treated regularly, the study has these contributions:

- This is the first clinical study in Vietnam to study the role of vitamin D in type 2 diabetes.

- The vitamin D deficiency rate of type 2 diabetes patients was 61,7%.

- The average concentration of 25(OH)D in the study group was 28,74 ± 7,39 ng / ml.

- Female patients, patients with overweight and obesity, abdominal obesity, high blood TC, high blood TG, hsCRP > 3mg/l, Go ≥ 7mmol/l, HbA1c ≥ 7%, insulin resistance according to HOMA-IR index, irregular physical activity and patients with diabetes detected for more than 10 years have lower 25(OH)D concentration

- The prevalence of vitamin D deficiency was higher in the groups of female patients, overweight and obese, high blood TC levels, hsCRP>3mg/l, Go≥7mmol/l, insulin resistant according to HOMA-IR index and patients with diabetes detected for more than 10 years.

- Female gender , more than 10 years of diabetes history, overweight and obesity, high TC and Go levels factors have positive effects on the risk of vitamin D deficiency.

- The BMI, TC, TC/HDL-C, Go, HbA1c and HOMA-IR of patients with vitamin D deficiency were significantly higher than those without vitamin D deficiency.

- Vitamin D deficiency was associated with increased risk of obesity, abdominal obesity, high blood TC, hsCRP > 3mg/l, Go ≥ 7mmol/l, and insulin resistance according to HOMA-IR index.

- Elevated 25(OH)D levels were associated with increased risk of overweight and obesity, abdominal obesity, high TC, TG, TC/HDL-C, Go, hsCRP, and insulin resistance according to HOMA-IR index.

- The results reveal the risk factors of vitamin D deficiency and the effects of vitamin D deficiency on some related factors in patients with type 2 diabetes.

Liên kết
×