English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Trần Thúy Hiền (02-04-2015 01:59)
Góp ý

- Tên đề tài: Căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam.
- Mã số: 62 22 03 13
- Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Đại học Huế, số 04 Lê Lợi - TP Huế.
    

     Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
I.Thông tin
Họ và tên: TRẦN THÚY HIỀN
Tên đề tài luận án: CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG Ở TRUNG TRUNG BỘ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975)
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                    
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS TRẦN NGỌC LONG
                  PGS.TS TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ
Cơ sở đào tạo: Đại học Huế
Thời gian thực hiện: Từ năm 2011 đến 2014
Ngày bảo vệ:
Địa điểm:
II. Những đóng góp mới của luận án
Một là, luận án phục dựng một cách tổng thể về hệ thống căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Hai là, thông qua những phân tích, luận giải có tính khoa học, luận án khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong quá trình vận dụng quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng căn cứ địa, hậu phương vào thực tiễn cách mạng ở Trung Trung Bộ.
Ba là, đánh giá một cách tương đối khách quan về vai trò của căn cứ địa đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Trung Trung Bộ.
Bốn là, kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy lịch sử kháng chiến chống Mỹ, lịch sử địa phương và giáo dục truyền thống ở Trung Trung Bộ.


CONTRIBUTIONS TO KNOWLEDGE
OF STATE-LEVEL DOCTORAL THESIS

I.  Information
Full name: TRẦN THÚY HIỀN
Thesis title: REVOLUTIONARY BASES IN THE MIDDLE – CENTRAL REGION IN THE RESISTANCE WAR AGAINST THE AMERICAN IMPERIALISTS (1954-1975)
Area of study: History of Vietnam                
Code: 62 22 03 13
Supervisors: ASSOC. PROF. DR. TRẦN NGỌC LONG
              ASSOC. PROF. DR. TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ
Educational institution: Hue University
Program duration: 2011- 2014
Date of thesis defence:
Venue:
II. Contributions to knowledge
First, the thesis provides a general restoration of the system of revolutionary bases in the Middle – Central Region in the resistance war against the American imperialists to salvage the nation.
Second, basing on the scientific analysis and explanations, the thesis confirms the soundness and creativeness in the process of applying the policies and viewpoints of the Party regarding the building the revolutionary bases and rear to the practice of revolution in the Middle – Central Region.  
Third, the thesis provides a relatively objective evaluation of the role of the revolutionary bases in the resistance war against the American imperialists to salvage the nation in the Middle – Central Region.  
Fourth, the research findings of the thesis can be used as a source of reference for researching and for teaching about the history of the resistance war against the American imperialists, the local history and for tradition education in the Middle –Central Region.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×