English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tập huấn Đảm bảo chất lượng giáo dục "Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Luật và Luật Kinh tế" (26-10-2015 08:03)
Góp ý

Ngày 25/10/2015, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học Huế phối hợp với Trường ĐH Luật tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo chất lượng giáo dục "Xây dựng chuẩn đầu ra ngành luật và luật kinh tế". Toàn thể giảng viên và cán bộ các phòng Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên, phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng Giáo dục của Trường ĐH Luật đã tham gia hội nghị. 

PGS.TS. Lại Xuân Thuỷ, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học Huế đã trình bày về chương trình đào tạo, chất lượng chương trình đào tạo; cách viêt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, học phần; xây dựng ma trận chuẩn đầu ra - học phần. Các nhóm đã thảo luận, xây dựng chuẩn đầu ra, ma trận chuẩn đầu ra - học phần cho 2 ngành đào tạo của Trường ĐH Luật: Luật và Luật kinh tế; trình bày kết quả và giảng viên nhận xét, góp ý.

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, những người tham gia sẽ có thể thể hiện quan điểm về chất lượng và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; thảo luận tích cực về chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; xây dựng được chuẩn đầu ra của ngành và ma trận chuẩn đầu ra – học phần nhằm mô tả sự đóng góp của các học phần vào chuẩn đầu ra; xây dựng được mục tiêu học phần/chương/mô-đun dưới dạng chuẩn đầu ra; tham gia hoàn thiện chương trình đào tạo,đề cương học phần theo chuẩn đầu ra.

 PV

Liên kết
×