English | Français   rss
Liên kết
Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 – 2015
Góp ý

Luận án đã hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm quan giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ hóa xã hội và tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện một cách hiệu quả.

Họ tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Thành

Tên đề tài luận án: Nghệ thuật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam 2000 – 2015

Ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9 22 01 21

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thế Hà

Cơ sở đào tạo: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Luận án đã có những đóng góp mới như sau:

Hệ thống và phân tích những cơ sở lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành cảm quan giễu nhại và nghệ thuật giễu nhại trong văn học, cụ thể là trong truyện ngắn Việt Nam 2000 - 2015, xem đó như là một bước tiến/hệ quả của tiến trình dân chủ hóa xã hội và tự do hóa trong sáng tạo văn học mà các nhà văn đã ý thức và thể hiện một cách hiệu quả.

Nghiên cứu thực tiễn sáng tác của các nhà văn viết truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2000 - 2015 để chỉ ra những đặc điểm nghệ thuật giễu nhại nổi bật ở hai bình diện thuộc nội dung và hình thức của tác phẩm. Qua đó, khẳng định sự đóng góp của các tác giả này vào tiến trình văn học hiện đại Việt Nam nói chung và tiến trình thể loại truyện ngắn nói riêng.

_____________________

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Ph.D student’s name: Nguyen Xuan Thanh

Topic of the dissertation: Parody Art in Vietnamese Short Stories from 2000 to 2015

Major: Vietnamese Literature

Code: 9 22 01 21

Supervisor: Assoc. Prof. Ho The Ha

Training institution: Faculty of Literature and Linguistics, College of Sciences, Hue University

The dissertation has the following new contributions:

- To classify and analyze the historical, social and cultural bases that form the sense of parody and the art of parody in literature, especially in Vietnamese short stories during the period from 2000 to 2015 as the progress/result of the process of social democratization and liberalization in literary creation that writers have acknowledged and expressed effectively.

- To study the writing reality of typical writers who wrote short Vietnamese stories during the period from 2000 to 2015 to point out the prominent artistic features of the art of parody in terms of the content and the form of work. Accordingly, the contributions of these authors to the Vietnamese modern literature in general and to the short story genre in particular have been confirmed.

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×