English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở Cobalt oxide cầu xốp và ứng dụng
Góp ý

Nghiên cứu đã tổng hợp cobalt oxide dạng cầu xốp và khảo sát hoạt tính cảm biến đối với các khí CO, H2S, H2, NH3. Đã tổng hợp được cobalt ferrite dạng cầu xốp và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine bằng phương pháp von – ampe hòa tan. Tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid uric, xanthine và hypoxanthine.  . 

Họ và tên NCS:  PHAN THỊ KIM THƯ

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu trên cơ sở Cobalt oxide cầu xốp và ứng dụng”.

Ngành: Hóa lý thuyết và hoá lý

Mã số: 944.01.19

Giáo viên hướng dẫn: 

- GS.TS. Đinh Quang Khiếu

- GS.TS. Kurt Kalcher 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án:   Từ năm 2017 đến năm 2020  

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Đã tổng hợp được cobalt oxide dạng cầu xốp và khảo sát hoạt tính cảm biến đối với các khí CO, H2S, H2, NH3.
  2. Đã tổng hợp được cobalt ferrite dạng cầu xốp và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid ascorbic, acetaminophen và caffeine bằng phương pháp von – ampe hòa tan.
  3. Đã tổng hợp cobalt ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng làm chất biến tính điện cực để xác định đồng thời acid uric, xanthine và hypoxanthine.

 

________________

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of Ph.D. Student:  PHAN THI KIM THU

Thesis title:     “Research about the synthesis of materials based on cobalt oxide hollow spheres and application”.

Major:                                                 Theoretical chemistry and Physical chemistry

Code:                                                   944.01.19

Supervisors:                                       

1. Prof. Dr. Dinh Quang Khieu

2. Prof. Dr. Kurt Kalcher

Training facility:  University of Science - Hue University

Time course: 2017 – 2020

The new contributions of the thesis:

  1. Cobalt oxide hollow sphere has been synthesized and used sensor activity with CO, H2S, H2, NH3.
  2. Cobalt ferrite hollow sphere has been synthesized and modified electrochemical for simultaneous determination of ascorbic acid, acetaminophen, caffeine by dissolution volt-ampere method.
  3. Cobalt ferrite/reducing graphene oxide has been synthesized and application as electrode denaturing to simultaneously determine uric acid, xanthine, hypoxanthine.
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×