English | Français   rss
Liên kết
19 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế (15-07-2019 21:10)
Góp ý

Đến hết thời hạn theo quy định, đã có 19 ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại 04 Hội đồng Giáo sư Cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế. Trong số đó, có 05 ứng viên GS và 14 ứng viên PGS.

 

 

Hồ sơ của 19 ứng viên GS, PGS được công khai trên Trang web của HĐGSCS Đại học Huế hoặc xem trực tiếp tại đây.

 

Các HĐGSCS Đại học Huế sẽ tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ, đánh giá ứng viên từ ngày 26/7 đến 9/8/2019. Lịch họp cụ thể của từng HĐGSCS có thể xem ở đây.

 

Liên kết
×