English | Français   rss
Liên kết
Các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế 2019 họp thẩm định hồ sơ và đánh giá ứng viên (02-08-2019 10:42)
Góp ý

Theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 26/7 đến 2/8/2019, hai trong bốn Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế 2019 đã tiến hành họp phiên 1 (thẩm định hồ sơ) và phiên 2 (nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan).

 

Ở HĐGSCS II - Khoa học Xã hội và Nhân văn có 3 ứng viên chức danh PGS và ở HĐGSCS III - Nông-Lâm-Ngư-Sinh có 2 ứng viên gồm 1 ứng viên GS và 1 ứng viên PGS.

 

Tại phiên họp 1 (ngày 27/6), dựa trên kết quả thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ, các văn bản sao chụp, thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên; các HĐGSCS đã quyết định tất cả ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan. Tại phiên họp 2 (ngày 2/8/2019), các ứng viên đã trình bày báo cáo tổng quan, các thành viên HĐGSCS chất vấn, góp ý và kiểm tra khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên. Sau đó các HĐGSCS tiến hành họp, thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

 

Hai HĐGSCS còn lại (Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên và Hội đồng II - Khoa học Sức khỏe) sẽ tiến hành các phiên họp 1 và 2 trong thời gian từ ngày 5/8 đến 9/8/2019.

 

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên của các HĐGSCS sẽ được công bố trên website Đại học Huế sau khi kết thúc toàn bộ phiên làm việc của tất cả các hội đồng.

 

Họp phiên 2 HĐGSCS III

 

PKL

Liên kết
×