English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung) (24-08-2009 13:36)
Góp ý
Thực hiện các Đề án đào tạo cán bộ tại cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước và căn cứ tình hình tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2009 theo Thông báo tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 30/TB-ĐTVNN ngày 09 tháng 01 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh bổ sung nghiên cứu sinh (NCS) đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.3&view=1500 .
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×