English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 (15-09-2017 05:47)
Góp ý

Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2018 và công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Đại học Huế thông báo các nội dung sau:

1. Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018 được công bố trên trang web của Đại học Huế.

2. Kinh phí thực hiện đề tài: tối đa 70% kinh phí thực hiện đề tài là từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, phần còn lại là từ các nguồn kinh phí khác ( của tổ chức thực hiện, cá nhân, đơn vị phối hợp,...). Sản phẩm của đề tài tham gia tuyển chọn phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể.

3. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây:

- Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học: 8 bản ( 1 bản gốc, 7 bản photo) tại Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - Đại học huế trước ngày 14 tháng 10 năm 2017.

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh bằng powerpoint ( khoảng 15 phút) trước hội đồng tuyển chọn, dự kiến thời gian họp từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017

Chi tiết thông báo xem ở tập tin đính kèm

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế,

Email: nguyenha@hueuni.edu.vn

Điện thoại: 0234.3824.030

Di động:016.3429.4030

Liên kết
×