English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thăm dò dư luận xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 - năm 2017 (08-03-2017 09:37)
Góp ý

Thực hiện Nghị định 27/2015/NĐ-CP  ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; thực hiện Văn bản số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn bản số 1001/ĐHH-PCTĐ ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Đại học Huế về triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017, các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Huế đã triển khai giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm. Các Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đã họp, bỏ phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. 

 

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Liên kết
×