English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017 (bổ sung) của Đại học Huế (11-08-2017 04:00)
Góp ý

Tiếp theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

A. Thi tuyển sinh tại các địa phương ngoài Huế:

I. Tuyển sinh vào Trường Đại học Sư phạm:

1. Tại Trường Đại học Đồng Nai:

1.1. Chuyên ngành Động vật học (mã số:60420103).

2. Tại Trường Đại học Buôn Mê Thuột:

2.1. Chuyên ngành Văn học Việt Nam (mã số: 62200121).

2.2. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý (mã số: 60140111).

3. Tại Trường Đại học Cửu Long:

3.1. Chuyên ngành Lịch sử thế giới (mã số: 6022.311).

II. Tuyển sinh vào Trường Đại học Luật:

1. Tại Trường Đại học Cửu Long:

1.1 Chuyên ngành Luật kinh tế (mã số: 60380107).

B. Thi tuyển sinh tại Huế:

Tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế:

1. Chuyên ngành Kinh tế chính trị (mã số: 60310102),

Các yêu cầu cụ thể đối với thí sinh đăng ký dự thi căn cứ theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08/6/2017 của Đại học Huế về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017.

* Nếu số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại một điểm thi ngoài Huế thấp thì Đại học Huế sẽ chuyển thí sinh đến dự thi tại một điểm thi khác hoặc tại Huế.

 

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Quang Linh

Liên kết
×