English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Khoa Du lịch – Đại học Huế (30-11-2018 16:24)

 

 

Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Khoa Du lịch, cụ thể như sau: 

 

 

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm. 

Liên kết
×