English | Français   rss
Liên kết
10 ngành đào tạo của Đại học Huế tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ tiến sĩ (05-06-2021 10:59)
Góp ý

Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89).

 

Theo đó, các cơ sở đào tạo của Đại học Huế gồm: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y Dược là các đơn vị có các ngành đạo tạo đáp ứng yêu cầu.

 

  • Trường Đại học Khoa học: Hóa Hữu cơ
  • Trường Đại học Kinh tế: Kinh tế Nông nghiệp
  • Trường Đại học Ngoại ngữ: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn
  • Trường Đại học Nông Lâm: Chăn nuôi, Khoa học Cây trồng, Lâm sinh
  • Trường Đại học Sư phạm: Động vật học, Lịch sử Việt Nam
  • Trường Đại học Y Dược: Ngoại khoa, Nội khoa

 

Xem toàn văn Quyết định tại file đính kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
×