English | Français   rss
Liên kết
Công đoàn Cơ quan Đại học Huế: tập trung sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (16-05-2023 10:38)
Góp ý

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2017 – 2023, hoạt động Công đoàn Cơ quan Đại học Huế trong điều kiện vừa thuận lợi, vừa khó khăn đan xen. Đất nước có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, nền giáo dục nước nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, phát triển của Đảng và Nhà nước; Đại học Huế đánh dấu mốc kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển trong hành trình thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo của mình. Cũng trong giai đoạn này, một thời kỳ đầy khó khăn và thách thức, sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế, xã hội nói chung và các hoạt động của Đại học Huế nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Công đoàn Cơ quan Đại học Huế. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể và tranh thủ tối đa sự lãnh, chỉ đạo và ủng hộ trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan, Ban Giám đốc Đại học Huế, Công đoàn cấp trên, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, chủ động thực hiện thắng lợi các chương trình và kế hoạch công tác toàn khóa đã đề ra, góp phần xây dựng Đại học Huế nói chung và Cơ quan Đại học Huế nói riêng phát triển, ổn định, bền vững; xứng đáng là nơi tập trung sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn thể công đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đại học Huế. 

 

Trong giai đoạn 2017-2023, mặc dù đội ngũ viên chức, người lao động của Công đoàn Cơ quan Đại học Huế có nhiều biến động so với đầu nhiệm kỳ, do Đại học Huế đẩy mạnh thực hiện công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tiếp nhận 03 đơn vị công đoàn cơ sở sáp nhập (Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị). Do vậy, số lượng công đoàn viênbiến động tăng mạnh so với đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ là 120 công đoàn viên, đến nay có 349 công đoàn viên, tăng 2,9 lần); trình độ chuyên môn có 09 Phó Giáo sư; 43 Tiến sĩ; 208 Thạc sĩ; 69 Cử nhân; 01 trình độ Cao đẳng và 19 trình độ khác. Đặc điểm phân bố của các công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc không tập trung trong một không gian làm việc và dàn trải theo địa lý hành chính khác nhau trên địa bàn Thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị; tính chất công việc đa dạng, độ phức tạp cao, do đó việc quản lý thống nhất các hoạt động chung của Công đoàn Cơ quan gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên Ban Chấp hành, cùng với sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng của toàn thể công đoàn viên, Công đoàn Cơ quan trong nhiệm kỳ qua đã đảm bảo sự hoạt động một cách đồng bộ, thống nhất, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong hệ thống chính trị.

 

 

 

100% viên chức, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Cơ quan Đại học Huế luôn quan tâm và thực hiện đúng, kịp thời chế độ chính sách tiền lương và các khoản phụ cấp khác ổn định và từng bước cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần nên hầu hết viên chức, người lao động được nâng lên. Ngoài ra, Công đoàn luôn quan tâm nắm tình hình về tư tưởng, đời sống, việc làm và tham gia giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của viên chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên thực hiện giám sát các hoạt động và việc thực hiện pháp luật và chế độ chính sách đối với người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, nguồn ngân sách nhà nước cấp giảm so với năm trước, nhưng Công đoàn cơ quan Đại học Huế dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Đại học Huế và sự quan tâm của chính quyền đã đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho viên chức, người lao động.

 

 

Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động; Phối hợp thường xuyên với chính quyền tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Cơ quan và chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến viên chức, người lao động, chế độ tiền lương, thưởng, trang thiết bị phục vụ công việc, công tác phí, phụ cấp độc hại, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và xét nâng lương, chuyển ngạch, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... Phối hợp tốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng vai trò là nơi giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền. Đồng thời, phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn trong các công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng lương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động.

 

Trong giai đoạn 2017-2023, có 463 lượt viên chức, người lao động được nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung; có 107 viên chức, người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc; có 702 lượt viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên; 486 lượt viên chức được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo; giải quyết kịp thời những trường hợp thai sản, phụ cấp độc hại nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hộ lao động. Một số viên chức, người lao động làm việc trong môi trường độc hại như kho, lao công vệ sinh hoặc làm công tác bảo vệ đều được trang bị bảo hộ lao động hoặc được đề nghị cho hưởng phụ cấp độc hại hoặc bằng hiện vật. Cơ quan vẫn duy trì lương tăng thêm cho cán bộ hành chính cho toàn viên chức, người lao động của Cơ quan, 100% viên chức, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

 

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động được Công đoàn quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên ốm đau, hoạn nạn; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác. Bên cạnh đó, hoạt động xã hội được đẩy mạnh, với tinh thần tương thân, tương ái, công đoàn viên đã tích cực đóng góp các quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, mái ấm công đoàn... Hàng năm, Công đoàn làm việc với Thủ trưởng cơ quan sử dụng số tiền 120.000.000đ để cho 06 viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lãi suất mỗi suất với trị giá 20 triệu đồng/suất và trả trong thời hạn 20 tháng. Trong mỗi dịp Tết nguyên đán, Công đoàn đều tổ chức thăm viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tết cho viên chức, người lao động.

 

 

Thực hiện tốt việc tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, đơn vị. Công đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đề án vị trí việc làm của văn phòng và các ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả về công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và lao động. Hàng năm, tham gia xây dựng đổi mới công tác tài chính, nội quy, quy chế đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ. Phối hợp chính quyền triển khai các hoạt động văn thể, tạo không khí sôi nổi trong cơ quan; động viên, thăm hỏi kịp thời đối với những đối tượng có khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho viên chức, người lao động trong cơ quan; phối hợp với chính quyền hỗ trợ kinh phí để các Công đoàn bộ phận tổ chức cho viên chức, người lao động đi tham quan du lịch, nghỉ mát hàng năm.

 

Công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới. Công đoàn cơ quan Đại học Huế đã phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên công đoàn viên nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính trị của cơ quan, đơn vị tổ chức. Từ đó công đoàn viên đã nâng cao nhận thức của mình trong tư tưởng và hành động, ý thức được nhiệm vụ chính trị được giao và từng công đoàn viên đã đóng góp những ý tưởng cũng như hành động cụ thể góp nên thành tích chung của đơn vị trong thời gian qua. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế không có viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật lao động, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và của Ngành giáo dục. Công đoàn Cơ quan Đại học Huế chú trọng quan tâm hơn việc giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các viên chức, người lao động trong phấn đấu, rèn luyện; thực hiện chính sách khen thưởng, biểu dương những trường hợp điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

 

Triển khai tốt các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức, cụ thể: tổ chức Cuộc thi nét đẹp đoàn viên cơ quan Đại học Huế và tham gia Cuộc thi Nét đẹp đoàn viên; tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn giáo dục Việt Nam và các Hội thi văn nghệ do công đoàn cấp trên tổ chức và đạt các giải cao. Hưởng ứng, tham gia tích cực các đợt quyên góp, ủng hộ trong các đợt thiên tai, bão lụt, đại dịch Covid-19...; hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên Đán tổ chức tặng nhiều suất quà cho những công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần hỗ trợ công đoàn viên đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

 

 

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của ngành. Công đoàn đã phối hợp cùng với các ban chuyên môn động viên, tạo cơ chế khuyến khích viên chức, người lao động tích cực đổi mới phương pháp làm việc và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Việc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tiếp tục sửa đổi lề lối, phong cách làm việc; nhiều viên chức, người lao động đã vượt khó vươn lên, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu trong công việc. Cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” được lồng ghép với các cuộc vận động lớn của ngành; tiếp tục tăng cường kỷ cương nề nếp. Công đoàn vận động viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn, thực hiện ngày công, giờ công, đẩy mạnh dân chủ hóa trong cơ quan, chống các biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính.

 

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, có nhiều giải pháp bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp; đồng thời giới thiệu những cán bộ Công đoàn có phẩm chất và năng lực cho Đảng và chính quyền lựa chọn bố trí làm cán bộ quản lý ở các vị trí thích hợp. Trong nhiệm kỳ qua, đã giới thiệu 205 công đoàn viên học lớp đối tượng kết nạp Đảng, trong đó 41 công đoàn viên đã đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Công tác nữ công luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao, các hoạt động của nữ công luôn được tạo điều kiện, ủng hộ để tổ chức hiệu quả, ý nghĩa. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn khá cao, chiếm hơn 40%; trong đó có 01 nữ Ban thường vụ công đoàn. Thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ về vấn đề việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, các chế độ quy định riêng đối với lao động nữ. Thông qua các hoạt động của công đoàn, nhiều chị đã trưởng thành qua thực tiễn phong trào, nhiều chị đã được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách đề bạt bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo đơn vị, quản lý các cấp ngày một tăng.

 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế quyết tâm thực hiện mục tiêu: xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng, chính quyền, chuyên môn với viên chức, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ viên chức đảm bảo chất lượng, lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong Ngành, trong đó tập trung triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” với nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức hoạt động công đoàn”. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng các tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh; cùng với Đảng, chính quyền kiên định mục tiêu phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 “về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Chính trị.

 

Các chỉ tiêu phấn đấu: 100% Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc tham gia cùng chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% viên chức, người lao động được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; 100% Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức cho viên chức, người lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Việt Nam, ngành Giáo dục phát động; có kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện; 100% viên chức, người lao động đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 95% nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở…

 

Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu đề ra:

 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương đổi mới của Ngành; chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên. Chú trọng tuyên truyền nâng cao bản lĩnh viên chức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, đạo đức nhà giáo, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động đối với viên chức, người lao động… xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư của đội ngũ viên chức, người lao động; chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, giải pháp mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

 

Phối hợp với chính quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho đội ngũ viên chức, người lao động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Tham gia triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động bảo đảm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của viên chức, người lao động trong tình hình mới; khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng của công đoàn viên. Phối hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực viên chức, người lao động, chú trọng kỹ năng mềm, năng lực ứng xử văn hóa, năng lực ứng phó với các tình huống nảy sinh trong công việc; vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để viên chức, người lao động đi học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng và đạt kết quả tốt. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống, kỹ năng sư phạm; chú trọng năng lực quản lý, năng lực nghiên cứu, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tham gia tích cực công tác phát hiện, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ nữ.

 

Nâng cao vai trò của công đoàn trong cơ quan, đơn vị, trường học, gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn; tích cực, chủ động tham gia quản lý, phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học và từng giai đoạn. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn; đảm bảo cho viên chức, người lao động được thông tin đầy đủ, được tham gia thảo luận, quyết định và giám sát thực hiện các kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, nhà trường. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác nữ công; phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; tăng tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công; tổ chức các chương trình để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình, xã hội và cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng mềm, ứng xử văn hóa, năng lực tự chăm lo bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo việc làm ổn định và tăng thu nhập hằng năm.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của công đoàn viên theo hướng giảm bớt các cuộc họp, nói gọn, viết ngắn, tăng cường đi cơ sở và lắng nghe cơ sở, giải quyết hiệu quả, kịp thời giải quyết những phản ánh của viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn cấp dưới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nội dung liên quan đến quyền lợi của viên chức, người lao động.

 

Phát huy những kết quả thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, với tinh thần quyết tâm cao, Công đoàn Cơ quan Đại học Huế kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn tiếp tục duy trì khối đồng thuận, thống nhất cao thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế trong thời gian sớm nhất.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ

Liên kết
×