English | Français   rss
Liên kết
Dự bị tiến sĩ - hỗ trợ ứng viên đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh (11-04-2020 15:58)
Góp ý

Để đáp ứng nhu cầu của các ứng viên có nguyện vọng học chương trình tiến sĩ nhưng chưa đủ điều kiện dự tuyển, Đại học Huế đã có Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế. Chương trình dự bị tiến sĩ sẽ giúp bồi dưỡng, hỗ trợ các ứng viên đạt được các yêu cầu trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT về tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ (năm 2017) trình độ ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu, bài báo khoa học.

 

 

 

 

Quy định về chương trình dự bị tiến sĩ áp dụng thống nhất đối với tất cả các trường đại học, viện thành viên, khoa trực thuộc của Đại học Huế được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

Dự bị tiến sĩ không phải là nghiên cứu sinh

 

Theo quy định mới tại Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quyết định 1695/QĐ-ĐHH, người ứng tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi; phải là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Về trình độ ngoại ngữ, quy chế mới chú trọng điều kiện ngoại ngữ với yêu cầu cao ngay từ đầu vào của các ứng viên dự tuyển NCS mà không đặt ra yêu cầu ngoại ngữ đầu ra như quy định trước đây.

 

Ngoài điều kiện về bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ thì yêu cầu về bài báo và điều kiện ngoại ngữ đầu vào thường là một trong những trở ngại cho ứng viên. Chính vì vậy, thời gian theo học chương trình dự bị tiến sĩ là lúc để ứng viên có thể hoàn thành những điều kiện chuẩn bị cho ứng tuyển nghiên cứu sinh.

 

Để được xét tuyển dự bị tiến sĩ, người học cần có bằng tốt nghiệp đại học (ngành đúng, phù hợp) loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ (ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần). Nếu bằng tốt nghiệp được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được thẩm định bởi của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thêm vào đó, ứng viên phải có ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ (có tối thiểu 36 tháng làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ) hướng dẫn người học trong thời gian dự bị tiến sĩ.

 

Xét tuyển và học dự bị tiến sĩ như thế nào?

 

Để được công nhận dự bị tiến sĩ, ứng viên phải thông qua tiểu ban chuyên môn xét tuyển gồm có 3 thành viên (  đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 10 của Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế hiện hành). Tiểu ban chuyên môn sẽ xét tuyển dựa trên năng lực người học nhằm định hướng cho người học cần bổ sung khối lượng kiến thức chuyên môn phù hợp; góp ý tư vấn giúp người học định hướng nội dung và lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với ngành đang đào tạo cũng như yêu cầu chất lượng đối với luận án tiến sĩ; đánh giá, góp ý bài luận của người dự tuyển; định hướng các nội dung cũng như tiêu chí để phát triển thành đề cương nghiên cứu.

 

Trong thời gian không quá 24 tháng, người học sẽ được học dự thính chương trình đào tạo tiến sĩ; tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học; tham gia nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 

Ngoài ra, người học được hưởng mọi quyền lợi như: được làm việc với giáo viên hướng dẫn, phát triển bài luận thành đề cương nghiên cứu; được tiếp cận các nguồn tài liệu, sử dụng thư viện, các trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học.

 

Đây cũng là khoảng thời gian không được tính vào thời gian học tiến sĩ chính chức sau này nhưng là thời gian để người học hoàn thiện, bổ sung các điều kiện còn thiếu để đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh.

 

Xem toàn văn các quy định liên quan tại file đính kèm.

 

AH

Các tin mới hơn
Liên kết
×