English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu giông hồ tiêu (Piper spp.) kháng Meloidogyne Incognita bằng chỉ thi phân tử ở VIệt Nam
Góp ý

Nghiên cứu giống hồ tiêu loài P. Hancei (HUIB_PH30) và một giống hồ tiêu loài P. devaricatum (HUIB_PD36) cố khả năng kháng tuyển trùng M. incognita và chịu úng tốt.

Họ và tên NCS: Sonesay RASPHONE

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giông hồ tiêu (Piper spp.) kháng Meloidogyne Incognita bằng chỉ thi phân tử ở VIệt Nam

Ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

Người hướng dẫn: PGS. TS Trương THị Hồng Hải - TS. Nguyễn Quang Cơ

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học - Đại học Huế.

Những đóng góp mới của Luận án

 

Liên kết
×