English | Français   rss
Liên kết
Sử dụng phối hợp các loại bài tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong dạy học
Góp ý

Luận án đã tổng quan hai ván đề chính:

- Những nghiên cứu về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Bài tập Vật lí và việc sử dụng bài tâp trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo của học sinh.

Họ và tên NCS: Nguyễn Hải Nam

Tê đề tài luận án: Sử dụng phối hợp các loại bài tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong dạy học "Động lực học" Vật lý 10 trung học phổ thông

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Mã số: 9140111

Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Văn Giáo

Những đóng góp mới của l;uận án: đóng góp mới của luận án

Liên kết
×