English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu sinh kế và giảm nghèo của du lịch đối với hộ dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
Góp ý

Ứng dựng mô hình sinh kế bền vững (SLA) để phân tích vốn sinh kế tới kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang. Sử dụng phân tích sâu Anova để so sánh mức độ giảm nghèo theo các nhóm hộ người dân tộc thiểu số khác nhau. Qua đó đã xác định được có năm nguồn vốn ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang, làm cở sở để đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tố Quyên

Tên luận án: Nghiên cứu sinh kế và giảm nghèo của du lịch đối với hộ dân tộc thiểu số tỉnh An Giang

Ngành:    Du lịch

Mã số: 9810101

Khóa đào tạo năm: 2019

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn: PGS. TS Trần Hữu Tuấn

Tên đơn vị đào tạo: Trường Du Lịch, Đại học Huế

Những đóng góp mới của Luận án:

1- Điểm mới của nghiên cứu là ứng dựng mô hình sinh kế bền vững (SLA) để phân tích vốn sinh kế tới kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang. Sử dụng phân tích sâu Anova để so sánh mức độ giảm nghèo theo các nhóm hộ người dân tộc thiểu số khác nhau. Qua đó đã xác định được có năm nguồn vốn ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo của hộ DTTS tỉnh An Giang, làm cở sở để đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp.

2- Nghiên cứu sử dụng các tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để phân tích sự giảm nghèo của hộ DTTS thông qua mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và dựa vào khung sinh kế bền vững. Với việc tiếp cận này đảm bảo được các tiêu chí thoát nghèo không chỉ có thu nhập mà trên tất cả các mặt của cuộc sống hộ DTTS đây là một điểm mới so với các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào thu nhập hộ.

3- Dựa vào kết quả giảm nghèo trên các phương diện kinh tế, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, sinh kế, văn hóa và xã hội giữa các nhóm hộ, để các cơ quan quản lý về du lịch có các chiến lược và chính sách phù hợp cho từng nhóm hộ phát triển du lịch và chính sách giảm nghèo đạt hiệu quả hơn.

==================

 

Ph.D. Candidate: Le Thi To Quyen

Thesis name: Research on livelihoods and poverty reduction of tourism for ethnic minority households in An Giang province

Major:    Tourism

Code: 9810101

Course: 2019

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Huu Tuan

Institution: School of Tourism, Hue University

 

New Contribuyions of Thesis:

 

1- Utilizing the sustainable livelihood model (SLA) to analyze livelihood capital in order to alleviate poverty among ethnic minority households in the province of An Giang is the novel aspect of this study. Conducting a comprehensive analysis of poverty reduction levels across various ethnic minority household groups using Anova. Consequently, five capital sources that influence the outcomes of poverty reduction for households belonging to ethnic minorities in the province of An Giang have been identified. These findings provide a foundation for suggesting suitable policy recommendations.

2- The research employs multidimensional poverty measurement criteria to examine the reduction of poverty among households belonging to ethnic minorities during the period 2022-2025. This analysis is predicated on a sustainable livelihood framework and the degree of deficiency in fundamental social services. Under this methodology, not solely income but also every facet of the lives of households belonging to ethnic minorities would be considered as criteria for escaping poverty. This finding represents a departure from prior research, which exclusively concentrated on household income.

3- Based on the outcomes of poverty reduction in economic aspects, access to basic social services, livelihoods, culture, and society among household groups, tourism management agencies can more effectively develop poverty reduction and tourism strategies and policies by developing strategies and policies that are suitable for each household group.

Liên kết
×