English | Français   rss
Liên kết
Phát triển hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Góp ý

Hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm liên quan, trong đó có đưa ra được các khái niệm về “Phát triển hoạt động kinh doanh” của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp (HTXDVNN).

Họ và tên NCS: Đào Anh Xuân

Tên luận án: Phát triển hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101                                                         

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Tuấn

Tên đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Nội dung: nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

  1. Về mặt lý thuyết:

- Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm liên quan, trong đó có đưa ra được các khái niệm về “Phát triển hoạt động kinh doanh” của HTXDVNN.

- Đã xây dựng được mô hình nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động của HTXDVNN tỉnh Phú Yên và kiểm định được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên.

  1. Về mặt thực tiễn:

- Đã tìm hiểu được thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục của phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN tỉnh Phú Yên.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp và hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của HTXDVNN ở Phú Yên thời gian tới.

---------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS

 

Full name of graduate student: Dao Anh Xuan

Thesis’s name: Developing business activities of agricultural service cooperatives in the area of Phu Yen Province

Major: Business Administration

Code: 9340101                                              

Cohort: 2016

Title, academic degree, full name of academic advisor: Assoc.Prof.Dr Tran Huu Tuan

Training unit name: University of Economics - Hue University

Conten: Briefly state new academic and theoretical contributions and new points drawn from the research and survey results of the thesis.

  1. Theoretically:

- The thesis has systematized and clarified related concepts, including the concept of "developing business activities" of agricultural service cooperatives.

- A research model has been built to analyze factors affecting the development of business activities of Agricultural Service Cooperatives in Phu Yen province and tested factors affecting the development of business activities of Agricultural Service Cooperatives in Phu Yen province.

  1. Practically:

- Learned the current status of business development of the Agricultural Service Cooperatives, evaluated the results achieved and the limitations that need to be overcome in the development of business activities of Agricultural Service Cooperatives in Phu Yen province.

- Based on the research results, the thesis proposes a number of solutions and management implications to promote the development of business activities of agricultural service cooperatives in Phu Yen in the near future.

Liên kết
×