English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với tình trạng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa
Góp ý

Nghiên cứu đầu tiên trong nước xác định nồng độ 25(OH)D huyết tương trên các đối tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Tên luận án: "Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D huyết tương với tình trạng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa".

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Giáo viên hướng dẫn: 1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ NHẠN – 2.. PGS.TS. ĐÀO THỊ DỪA

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Qua nghiên cứu trên 330 đối tượng đi khám sức khỏe tổng quát, trong đó có 182 đối tượng thiếu vitamin D, 105 đối tượng kháng insulin và 119 đối tượng HCCH, luận án có những đóng góp sau:

- Đây là nghiên cứu đầu tiên trong nước xác định nồng độ 25(OH)D huyết tương trên các đối tượng kháng insulin và hội chứng chuyển hóa.

- Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng kháng insulin là 24,70 (21,25 – 30,50) ng/mL. Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng kháng insulin là 72,4%.

- Tỷ lệ kháng insulin là 41,8% ở nhóm thiếu vitamin D cao hơn so với nhóm đủ vitamin D là 19,6%.

- Nồng độ 25(OH)D có giá trị trong dự báo kháng insulin.

- Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng HCCH là 24,00 (20,90 – 27,00) ng/mL Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng HCCH là 85,7%.

- Nồng độ 25(OH)D trên đối tượng có kháng insulin và HCCH là 23,25 (20,75 – 27,10) ng/mL thấp hơn đối tượng không kháng insulin và không HCCH là 31,70 (26,80 – 36,30) ng/mL.

- Tỷ lệ thiếu vitamin D trên đối tượng có kháng insulin và HCCH là 85,7% cao hơn so với nhóm không kháng insulin và không HCCH là 40%

- Trong nhóm thiếu vitamin D: Tỷ lệ tăng vòng bụng, tăng triglycerid, giảm HDL-C, huyết áp tăng cao hơn với nhóm đủ vitamin D.

- Nồng độ 25(OH)D là yếu tố nguy cơ độc lập đối với HCCH.

- Tăng vòng bụng, tăng huyết áp và kháng insulin là các yếu tố nguy cơ độc lập đối với thiếu vitamin D.

Kết quả của nghiên cứu góp phần khẳng định mối liên quan giữa nồng độ 25(OH)D huyết tương với kháng insulin và hội chứng chuyển hóa.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Graduate student: NGUYEN TRONG NGHIA

Thesis’s topic: “Study of the relationships between plasma                       25-hydroxyvitamin D concentration with insulin resistance status and metabolic syndrome”

Branch: Internal Medicine,

Code   : 9 72 01 07

Science instructor:    1. Assoc. Prof. NGUYEN THI NHAN -2. Assoc. Prof. DAO THI DUA

Training facility: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

The study was conducted plasma 25(OH)D concentration in 330 subjects for general health examinations, in which have 182 subjects with vitamin D insufficiency, 105 subjects with insulin resistance and 119 subjects with metabolic syndrome. The new thesis’s contributions:

- This is the first study in Vietnam to determine plasma 25(OH)D concentration in subjects with insulin resistance and metabolic syndrome.

- Plasma 25-hydroxyvitamin D concentration in subjects with insulin resistance was 24,70 (21,25 – 30,50) ng/mL. Vitamin D insufficiency prevalence in subjects with insulin resistance was 72,4%.

- The prevalence of insulin resistance was 41,8% higher than that in the vitamin D sufficient group was 19,6%.

- Plasma 25(OH)D concentration ≤ 27,3 ng/mL has a predictive value in insulin resistance.

- Plasma 25(OH)D concentration in subjects with metabolic syndrome was 24,00 (20,90 – 27,00) ng/mL. Vitamin D insufficiency prevalence in subjects with metabolic syndrome was 85,7% higher than subjects without MS was 37,9% (p < 0,001).

- Plasma 25(OH)D concentration in subjects with insulin resistance and metabolic syndrome was 23,25 (20,75 – 27,10) ng/mL lower than subjects without insulin resistance and metabolic syndrome was 31,70 (26,80 – 36,30).

- Vitamin D insufficiency prevalence in subjects with insulin resistance and metabolic syndrome was 85,7% higher than subjects without insulin resistance and metabolic syndrome was 40%.

- In the vitamin D insufficiency group, the prevalence of raised waist circumference, raised triglycerid, low HDL-C, raised blood pressure was higher than that in the sufficient group.

- Plasma 25(OH)D concentration is an independent risk factor for the prediction of metabolic syndrome.

- Raised waist circumference, raised blood pressure, and insulin resistance is an independent risk factor for the prediction of vitamin D insufficiency                                                      

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×