English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017 (08-06-2016 14:06)
Góp ý

 

Thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 và công văn  số 2606/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017, Đại học Huế thông báo các đơn vị các nội dung sau: 

 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 được công bố trên trang web của Đại học Huế. 

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chủ nhiệm thực hiện các nội dung dưới đây: 

 

- Nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: thuyết minh đề tài và thuyết minh tiềm lực khoa học: 8 bản (1 bản gốc, 7 bản photo), tại Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường – Đại học Huế trước 11h ngày 14 tháng 6 năm 2016.

 

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh của mình bằng powerpoint (khoảng 15 phút) trước Hội đồng thẩm định, dự kiến thời gian họp từ ngày 16 tháng 6 năm 2016 đến ngày 18 tháng 6 năm 2016.

 

- Thuyết minh đề tài (được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn kèm theo bản giải trình của chủ nhiệm đề tài về việc tiếp thu ý kiến chỉnh sửa của Hội đồng): 08 bản (1 bản gốc, 07 bản sao) nộp về Ban KHCN&MT - Đại học Huế trước 11h ngày 21 tháng 6 năm 2016.

 

Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị khẩn trương thống báo rộng rãi đến cán bộ, giảng viên các nội dung nêu trên./.

 

 

 

Liên kết
×