English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 (có thông tin cập nhật) (30-08-2019 21:32)
Góp ý

Thực hiện công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (file đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

Cập nhật:

 

[04/9/2019] Nội dung thông báo này đã được ban hành tại Công văn (hỏa tốc) số 1200/ĐHH-KHCNQHQT ngày 04/9/2019 của Giám đốc Đại học Huế gửi các đơn vị.

 

[06/9/2019] Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1181/QĐ-ĐHH ngày 06/9/2019 thành lập 18 Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020.

 

[06/9/2019] Lịch họp các Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm xem tại đây.

 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để đưa ra tuyển chọn từ năm 2020 tại Đại học Huế được phê duyệt theo Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem file đính kèm).

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

- Nộp hồ sơ đăng ký (gồm Thuyết minh đề tài và Thuyết minh tiềm lực khoa học) số lượng 08 bản, tại Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (số 01 Điện Biên Phủ) trước ngày 10 tháng 9 năm 2019.

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh trước Hội đồng tuyển chọn bằng MS powerpoint (khoảng 10 phút); dự kiến Hội đồng sẽ họp trong thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019.

 

3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, các cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 nộp hồ sơ về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế trước 11g00 ngày 19 tháng 9 năm 2019. Hồ sơ đã được thủ trưởng đơn vị thực hiện ký tên, đóng dấu; đóng thành 06 bộ, mỗi bộ gồm:

- Thuyết minh đề tài đã được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn kèm theo bản giải trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng;

- Minh chứng các nguồn kinh phí khác (Bản cam kết, Công văn của tổ chức thực hiện,...);

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài;

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

- Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ sự nghiệp khoa học và công nghệ và kinh phí từ các nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần 03 báo giá cạnh tranh. Mẫu dự toán kinh phí chi tiết có thể tham khảo theo biểu mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo công văn 3116/BGDĐT-KHCNMT.

 

4. Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dự toán kinh phí đề tài theo Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư liên tịch số 55/2015/TT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế, ĐT: 0234.3845799, 0334.294.030, Email: nguyenha@hueuni.edu.vn.

 

Các file đính kèm:

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×