English | Français   rss
Liên kết
Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở Đại học Huế (29-07-2019 08:35)
Góp ý

 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở Đại học Huế. Các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Đại học Huế (qua Ban Đào tạo) và gửi file vào email bandaotao@hueuni.edu.vn. Thời hạn góp ý: trước ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×