English | Français   rss
Liên kết
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (25-08-2019 06:42)
Góp ý

 

 

Năm học 2018–2019, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Đại học Huế (ĐHH) tập trung thực hiện tái cấu trúc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, ngành nghề đào tạo, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, từng bước thực hiện lộ trình tự chủ đại học. Trên cơ sở Kế hoạch năm học 2018–2019, ĐHH và các đơn vị thành viên (ĐVTV), đơn vị trực thuộc (ĐVTT) đã tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

 

 

 

 

Báo cáo gồm 2 phần:

- Phần I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018–2019;

- Phần II. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019–2020.

 

Xem toàn văn báo cáo ở file đính kèm.

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×