English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025 (07-05-2024 14:36)
Góp ý

 

Thực hiện Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025 (đính kèm), Đại học Huế thông báo các đơn vị kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau:

 

1. Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 được phê duyệt theo Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được công bố trên Cổng thông tin Đại học Huế tại địa chỉ www.hueuni.edu.vn.

 

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

 

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh đề tài, thuyết minh tiềm lực khoa học (theo mẫu tương ứng có tại mục KHOA HỌC CÔNG NGHỆ trên Cổng thông tin Đại học Huế) và các hồ sơ khác (nêu tại mục 5b Công văn số 2030); hồ sơ làm thành 01 file PDF với chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, nộp về Phòng quản lý KH&CN đơn vị (thời hạn theo quy định của đơn vị).

- Chuẩn bị bản báo cáo thuyết minh trước Hội đồng tuyển chọn bằng MS powerpoint (khoảng 10-15 phút); dự kiến Hội đồng sẽ họp trong thời gian từ ngày 20 đến 21/5/2024.

 

3. Phòng quản lý KH&CN tập hợp hồ sơ dự tuyển của đơn vị, kiểm tra hồ sơ; Trưởng phòng ký số vào các file văn bản và nộp về Ban KHCN&QHQT qua email nguyenha@hueuni.edu.vn trước 15g00 ngày 15/5/2024.

 

4. Sau khi Hội đồng tuyển chọn họp, cá nhân được tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025 nộp hồ sơ về Ban KHCN&QHQT Đại học Huế trước ngày 23/5/2024. Hồ sơ nộp dưới dạng file PDF gồm:

 

- Thuyết minh đề tài chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng tuyển chọn, có đủ chữ ký và đóng dấu của đơn vị thực hiện (gửi thêm file MS Word);

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài;

- Bản giải trình chi tiết các khoản chi;

- Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

- Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn và Bản giải trình hoàn thiện thuyết minh của chủ nhiệm;

- Phụ lục Quyết định số 1312 (Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ giao Đại học Huế tuyển chọn thực hiện năm 2025).

Hồ sơ được nén thành 1 file và gửi về email nguyenha@hueuni.edu.vn (tên file ghi rõ “Hoso_ B2025_HoVaTen”).

 

5. Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự toán kinh phí đề tài được lập theo hướng dẫn tại mục 4 và Phụ lục 1 của Công văn số 2030.


Mọi thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&QHQT Đại học Huế, email: nguyenha@hueuni.edu.vn, Điện thoại: 0988857123.

Liên kết
×