English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ban hành quy định về liêm chính khoa học (17-03-2023 14:54)
Góp ý

Nhằm xây dựng một môi trường hoạt động khoa học và công nghệ liêm chính, lành mạnh, thực chất và nâng cao uy tín học thuật của Đại học Huế, ngày 15/3/2023 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 295/QĐ-ĐHH ban hành “Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Huế”. Quy định ra đời không chỉ là sự thực hiện kịp thời quy định của Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, mà còn phù hợp với bối cảnh liêm chính khoa học đang ngày càng được quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học và xã hội.

 

Quy định gồm có 5 Chương, 16 Điều; nội dung chính bao gồm các quy tắc liêm chính khoa học trong đề xuất, tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phản biện và đánh giá khoa học, báo cáo và công bố khoa học; quy định về Hội đồng tư vấn Liêm chính khoa học, về xử lý vi phạm liêm chính khoa học.

 

Quy định xác định rõ các quan điểm sau đây của Đại học Huế về liêm chính khoa học:

- Liêm chính khoa học liên quan đến phẩm chất, đạo đức của nhà giáo, nhà khoa học nên đòi hỏi trước hết sự nhận thức và tự giác tuân thủ của mỗi cá nhân;

- Phòng ngừa vi phạm liêm chính khoa học quan trọng hơn xử lý vi phạm, do đó việc thường xuyên nâng cao nhận thức về liêm chính khoa học là nhiệm vụ chủ yếu;

- Khi đã có hành vi vi phạm các quy tắc liêm chính khoa học thì cần thiết phải có biện pháp xử lý đúng mức;

- Mọi viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế đều có trách nhiệm giám sát, phát hiện vi phạm liêm chính khoa học.

 

Toàn văn Quyết định 295/QĐ-ĐHH và nội dung Quy định kèm theo có thể xem ở đây.

 

Liên kết
×