English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (10-04-2024 10:10)
Góp ý

 

Thực hiện Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (đính kèm), Đại học Huế đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đăng ký.

 

 

Danh sách ứng viên của đơn vị đề nghị lập theo mẫu ở Phụ lục kèm theo và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (bản mềm gửi về địa chỉ: ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

 

 

Thông tin chi tiết về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS có thể xem tại website của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn và Cổng thông tin Đại học Huế: http://www.hueuni.edu.vn

Liên kết
×