English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tỷ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi
Góp ý

Nghiên cứu toàn bộ trẻ từ 24 - 72 tháng tuổi và toàn bộ người chăm sóc chính của trẻ; có quy mô lớn với cỡ mẫu n = 74.308 trẻ tại 184 xã, phường, thị trấn của 14 huyện, thành phố thuộc một tỉnh, mà chưa có tác giả nào trong nước thực hiện trước đây

Họ và tên NCS: Nguyễn Tấn Đức

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tỷ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngành: Y tế Công cộng

Mã số: 9 72 07 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - GS.TS. Võ Văn Thắng

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Luận án có đóng góp điểm mới sau:

- Nghiên cứu toàn bộ trẻ từ 24 - 72 tháng tuổi và toàn bộ người chăm sóc chính của trẻ; có quy mô lớn với cỡ mẫu n = 74.308 trẻ tại 184 xã, phường, thị trấn của 14 huyện, thành phố thuộc một tỉnh, mà chưa có tác giả nào trong nước thực hiện trước đây.

- Việc tiến hành điều tra, thu thập thông tin và xử lý số liệu một cách khoa học, chính xác qua bộ công cụ: 5 dấu hiệu “cờ đỏ”, Phiếu sàng lọc M-CHAT, Thang CARS và DSM-5; đã xác định được tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là: 3,8‰.

- Áp dụng: Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng phương pháp TEACCH tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và cộng đồng đã đạt được quả cao: Trong 66 trẻ rối loạn phổ tự kỷ tham gia can thiệp theo mô hình, sau 24 tháng can thiệp đã có 28 trẻ hòa nhập vào cộng đồng và đang theo học các lớp bậc Tiểu học tại các Trường trong tỉnh. Hiệu quả Mô hình: 12,7%.

------------------------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

PhD student’s name: Nguyen Tan Duc                Entrance year:  2015

Thesis title: Research on the prevalence of children with autism spectrum disorders and initial results of community-based rehabilitation interventions in Quang Ngai province

Speciality of Public Health

Code: 9 72 07 01

Advisors: A/Prof. Luong Ngoc Khue,  Prof. Vo Van Thang

University: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

The thesis has the following new contributions:

- All children aged 24-72 months, as well as all primary caregivers, were studied on a large scale, with a sample size of n = 74,308 children in 184 communes, wards, and towns of 14 districts and cities in a province, which has never been done before by any domestic author.

- Investigating, collecting information, and processing data in a scientific and accurate manner using a set of tools: 5 "red flags", M-CHAT Screening Sheet, CARS Scale, and DSM-5; has determined the rate of children with autism spectrum disorder is: 3.8‰.

- Application: The TEACCH method intervention model for children with autism spectrum disorder at Quang Ngai Psychiatric Hospital, in collaboration with family and community, produced excellent results: Among the 66 children with autism spectrum disorder who took part in the intervention according to the model, after 24 months of intervention, 28 children have integrated into the community and are enrolled in primary school in the province. Efficiency Model: 12.7%.

Liên kết
×
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube