English | Français   rss
Liên kết
Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021 (05-11-2021 13:21)
Góp ý

Năm 2021 có 13 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 03 HĐGSCS Đại học Huế. Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ của các ứng viên. 

 

Xin mời click vào đây để xem chi tiết danh sách và hồ sơ các ứng viên.

 

Liên kết
×