English | Français   rss
Liên kết
Thông báo điều chỉnh (lần 2) lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (23-07-2021 16:47)
Góp ý

Căn cứ Công văn số 60/HĐGSNN ngày 20/7/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau:

 

1. Kế hoạch họp các Hội đồng:

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở (I): Hội đồng Khoa học Tự nhiên

 

Phiên 1: 08g00, Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

Phiên 2: 08g00, Ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở (II): Hội đồng Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

Phiên 1: 08g00, Ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

Phiên 2: 08g00, Ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở (III): Hội đồng Nông - Lâm nghiệp và Y học

 

Phiên 1: 08g00, Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

Phiên 2: 08g00, Ngày 27 tháng 8 năm 2021.

 

2. Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối cùng nộp về Đại học Huế là 17g00 ngày 12 tháng 8 năm 2021.

 

Các nội dung khác vẫn như trong Thông báo số 790/TB-ĐHH  ngày 27/5/2021).

 

Liên kết
×