English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (03-03-2020 10:04)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020, Đại học Huế sao gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và đề nghị các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, Văn phòng và các ban chức năng phổ biến rộng rãi để cán bộ có nhu cầu tham gia đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đăng ký.

 

Danh sách ứng viên của đơn vị đề nghị lập theo mẫu đính kèm và gửi về Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế (bản mềm gửi về địa chỉ ntthangkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00, ngày 25 tháng 3 năm 2020.

 

Mọi chi tiết có thể xem tại website của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn và website của Đại học Huế: http://cdgs.hueuni.edu.vn.

 

Liên kết
×