English | Français   rss
Liên kết
Đổi tên một số đơn vị trực thuộc Đại học Huế (25-09-2015 02:48)
Góp ý

 

Giám đốc Đại học Huế vừa phê duyệt Quyết định đổi tên Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Huế.

 

Theo đó, đổi tên Trung tâm Đào tạo Quốc tế Đại học Huế thành Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Huế kể từ ngày 08/9/2015 theo Quyết định số 1085/QĐ-ĐHH.

Đổi tên Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Huế thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đại học Huế kể từ ngày 24/9/2015 theo Quyết định số 1159/QĐ-ĐHH.

 

PV

Liên kết
×