English | Français   rss
Liên kết
Học bổng Tiến sĩ Vanier Canada (29-10-2015 02:57)
Góp ý

 

Đại học Huế trân trọng thông báo đến quý đơn vị thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ Vanier Canada năm 2015 -2016 (Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier CGS), cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nghiên cứu:

Chương trình học bổng dành cho các ứng viên tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật, Y tế.

2.      Số lượng học bổng:

167 suất học bổng trao thường niên.

3.      Giá trị học bổng:

50,000 CAD / năm, được trao trong vòng 3 năm

4.      Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước ngày 04/11/2015

5.      Điều kiện tham gia:

- Ứng viên phải nhận được đề nghị từ một trường ĐH ở Canada (chỉ những trường Đại học được CGS phân bổ)

 - Đây là chương trình học Tiến sĩ đầu tiên của ứng viên (hoặc kết hợp MA/PhD hoặc MD/PhD nhưng chỉ có chương trình Tiến sĩ mới được tài trợ)

 - Có dự định theo học chương trình Tiến sĩ toàn thời gian vào học kỳ mùa hè hoặc năm học sau khi công bố kết quả

 - Hoàn thành chưa đến 20 tháng các nghiên cứu tiến sĩ đến ngày 01/05/2016

 - Chưa hoàn tất văn bằng Tiến sĩ hoặc nghiên cứu nào từ các học bổng bậc Tiến sĩ của CIHR, NSERC, SSHRC

 6.      Cách thức nộp hồ sơ:

- Ứng viên phải được đề cử từ các trường ĐH mà họ muốn nghiên cứu. Ứng viên không được đăng ký trực tiếp tới Vanier CGS;

- Ứng viên chuẩn bị hồ sơ và gửi đến các trường theo thời hạn của hệ thống đăng ký ResearchNet. Sau đó những trường này sẽ chuyển đề nghị đến cho Ban thư ký của Vanier vào ngày 04/11/2015.

Thông tin chi tiết về chương trình có tại website: http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html.

Liên kết
×