English | Français   rss
Liên kết
Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Góp ý

 

Góp phần làm sáng tỏ lý luận về phát triển khu công nghiệp trên phạm vi vùng, làm cơ sở lý luận để phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

 

Tên luận án: Giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 934 01 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Đình Đức     Khóa đào tạo: 2013

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1:            PGS. TS. Nguyễn Văn Phát.

Người hướng dẫn khoa học 2:            TS. Hồ Kỳ Minh.

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

________

 

Những đóng góp mới của luận án:

- Góp phần làm sáng tỏ lý luận về phát triển khu công nghiệp trên phạm vi vùng, làm cơ sở lý luận để phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Xác định nội dung và các tiêu chí đánh giá sự phát triển khu công nghiệp trong phạm vi một vùng kinh tế trọng điểm, vai trò của phát triển khu công nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm.

- Làm rõ được các nhân tố tác động đến phát triển các khu công nghiệp; phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng, phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thời gian qua, so sánh với thực trạng phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và bình quân của cả nước; chỉ ra được những kết quả đạt được, mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

- Đề xuất 03 nhóm giải pháp với 06 giải pháp cụ thể phát triển khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2025.

- Đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

 

______

 

Dissertation title: Solutions for industrial zones development in the Central key economic region.

Major: Business administration

Code: 934 01 01

Postgraduate: Dang Dinh Duc Training (course: 2013)

Instructors:

- Assoc. Prof. PhD. Nguyen Van Phat.

- PhD. Ho Ky Minh.

Institution: University of Economics, Hue University.

 

New contributions of the dissertation:

 

- Contributing to clarify theories on the development of industrial zones in the region scope, as a theoretical basis for the development of industrial zones in the Central key economic region.

 

- Determine the content and criteria to evaluate the development of the industrial zones in a key economic region, the role of industrial zones development in the key economic region.

 

- Clarify the factors affecting the development of industrial zones; analyze the current situation of factors affecting the development of industrial zones in the Central key economic region.

 

- Analyzing and evaluating the current situation of construction and development of industrial zones in the Central key economic region in the past time, comparing with the actual development of industrial parks in the Northern key economic region, the Southern key economic region and the national average; identify the achieved results, the limitations and the causes of the limitations.

 

- Proposing 03 groups of solutions with 06 specific solutions to develop industrial zones in the Central key economic region by 2025.

 

- Proposing recommendations to the Government, Councils of the Central Key Economic Region and localities in the Central Key Economic Region in order to contribute to promoting the development of industrial zones in the Central key economic region.

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×