English | Français   rss
Liên kết
Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế
Góp ý

Thơ trên kiến trúc cung đình Huế thật sự đã trở thành một bảo tàng vật chất khổng lồ về văn học, thật sự trở thành những minh chứng thuyết phục về một thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học trung đại Việt Nam. Vào ngày 19/5/2016, Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là MOWCAP) đã quyết định công nhận thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là “Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.  Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế và nghiên cứu một cách toàn diện về thế giới nghệ thuật

 

Họ và tên NCS: Nguyễn Phước Hải Trung

Tên luận án: Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9 22 01 21

Người hướng dẫn khoa học:               

1. PGS.TS. Đoàn Lê Giang

2. TS. Hà Ngọc Hòa

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

__________________

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thơ trên kiến trúc cung đình Huế thật sự đã trở thành một bảo tàng vật chất khổng lồ về văn học, thật sự trở thành những minh chứng thuyết phục về một thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học trung đại Việt Nam. Vào ngày 19/5/2016, Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là MOWCAP) đã quyết định công nhận thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là “Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.  Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế và nghiên cứu một cách toàn diện về thế giới nghệ thuật.

 

Việc nghiên cứu thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế trước hết đã góp phần giới thiệu về một loại hình văn bản nghệ thuật rất đặc thù, một di sản tư liệu của thế giới mà trước nay ít được chú ý. Đây là một hướng nghiên cứu mới đối với thơ trên kiến trúc cung đình Huế, rất cần thiết cho giai đoạn hiện nay, nhất là sau khi thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới.  

 

Việc chọn nghiên cứu về thơ trên kiến trúc cung đình Huế của luận án còn có ý nghĩa cấp thiết như một gợi ý lâu dài về đối tượng nghiên cứu đối với chuyên ngành văn học Việt Nam, ngành ngôn ngữ học, ngành Hán Nôm học.

 

--------------------------

Name: Nguyen Phuoc Hai Trung

Topic:  The art world in the poetry on Hue royal architectures

Discipline: Vietnamese Literature

Code: 9 22 01 21

Advisors:     1. Assoc. Prof., Ph.D. ĐOÀN LÊ GIANG   2. Ph.D. HÀ NGỌC HÒA

Training unit: College of Sciences, Hue University

NEW CONTRIVUTIONS OF THE THESIS

The poetry on Hue royal architectures has actually become a big tangible treasure of literature, a persuasive illustration on the splendid development of Vietnam’s medieval literature. On May 19, 2016, MOWCAP decided to acknowledged the poetry on Hue royal architectures as the Documentary heritage belonging to the  Memory of the World Regional Committee for Asia Pacific. This is the first thesis studying the poetry on Hue royal architectures, in which the art world of poetry is comprehensively investigated.

Researching the art world in the poetry on Hue royal architectures first and foremost helps introduce a kind of typical artistic document, a documentary heritage of the world that has yet to be much concerned. This is a new approach in researching the poetryon Hue royal architectures, which is very essential in present period, especially after the acknowledgement of MOWCAP-UNESCO.

The thesis is a significant recommendation for the further long-term investigation into the theme of those who deal with such disciplines as Vietnamese Literature, Linguistics and Han-Nom studies.

        

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×