English | Français   rss
Liên kết
Đấu tranh chính trị ở Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
Góp ý

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về ĐTCT của nhân dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Luận án làm rõ những nhân tố tác động đến ĐTCT tại Quảng Trị, trong đó, tập trung phân tích chính sách, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH nhằm đẩy lùi phong trào cách mạng ở Quảng Trị từ năm 1954 đến năm 1975; đồng thời, luận án còn tập trung nghiên cứu về các đối sách của Trung ương Đảng, Liên Khu ủy IV, Liên Khu ủy V, Liên Tỉnh ủy Trị - Thiên, Khu ủy Trị - Thiên - Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị nhằm chống lại chính sách, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH. Luận án phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan, qua đó khôi phục, phản ánh một cách đầy đủ và hệ thống về mục tiêu, hình thức, biện pháp, diễn biến quá trình đấu tranh, kết quả, tính chất, ý nghĩa lịch sử; về đóng góp của phong trào ĐTCT ở Quảng Trị đối với phong trào cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

 

Họ và tên: Trần Thanh Thủy

Tên đề tài luận án: Đấu tranh chính trị ở Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13

Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Cung, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2018

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Một là, luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về ĐTCT của nhân dân Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Luận án làm rõ những nhân tố tác động đến ĐTCT tại Quảng Trị, trong đó, tập trung phân tích chính sách, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH nhằm đẩy lùi phong trào cách mạng ở Quảng Trị từ năm 1954 đến năm 1975; đồng thời, luận án còn tập trung nghiên cứu về các đối sách của Trung ương Đảng, Liên Khu ủy IV, Liên Khu ủy V, Liên Tỉnh ủy Trị - Thiên, Khu ủy Trị - Thiên - Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị nhằm chống lại chính sách, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH. Luận án phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan, qua đó khôi phục, phản ánh một cách đầy đủ và hệ thống về mục tiêu, hình thức, biện pháp, diễn biến quá trình đấu tranh, kết quả, tính chất, ý nghĩa lịch sử; về đóng góp của phong trào ĐTCT ở Quảng Trị đối với phong trào cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

 

Hai là, luận án là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập lịch sử địa phương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

_________________

GENERAL INFORMATION OF THE THESIS

Full name: Tran Thanh Thuy

Thesis topic: POLITICAL STRUGGLE IN QUANG TRI DURING THE RESISTANCE WAR AGAINST THE UNITED STATES FOR NATIONAL SALVATION (1954 - 1975)

Major:  Vietnam’s History

ID: 9 22 90 13

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Le Cung

Institution: University of Education, Hue University, Vietnam.

Time: 2015 - 2018

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Firstly, the thesis is a systematic and relatively comprehensive scientific research on the political struggle of Quang Tri people in the Resistance War against the United States for National Salvation (1954 - 1975). The thesis clarifies the factors affecting the political struggle in Quang Tri, in which, concentrating on analyzing policies and schemes of the America and Republic of Vietnam to repel the revolutionary movement in Quang Tri from 1954 to 1975; at the same time, the thesis also focuses on researching the counter-tactics of the Central Committee of the Workers' Party of Vietnam, Party Committee of Inter-Region No. IV, Party Committee of Inter-Region No. V, Party Committee of Tri - Thien Inter-province, Party Committee Tri - Thien - Hue region and the Party Committee of Quang Tri province against the policies and schemes of the America and Republic of Vietnam. The thesis compiles and analyzes relevant documents, thereby restores and fully and systematically reflects the objectives, forms, measures and developments, nature and historical significance regarding the contribution of the political struggles in Quang Tri to the southern revolutionary movement in the Resistance War against the United States for National Salvation (1954 - 1975).

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×