English | Français   rss
Liên kết
Di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế (06-07-2020 10:12)
Góp ý

Luận án có thể được coi là chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống về di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế, đi sâu vào diện mạo và những biến đổi của di sản phủ đệ dưới tác động của các yếu tố khác nhau trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế. Thứ hai, luận án góp phần làm rõ hơn sự hiểu biết chung về di sản phủ đệ triều Nguyễn, đồng thời nêu lên hệ quả, dự báo các xu hướng biến đổi của di sản này trong bối cảnh đô thị hóa đã và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở thành phố Huế trong thời gian gần đây. 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Dũng

Tên đề tài luận án: Di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 931.03.10

Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Văn Mạnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của luận án:

- Về mặt khoa học, trước tiên, luận án có thể được coi là chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống về di sản phủ đệ triều Nguyễn trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế, đi sâu vào diện mạo và những biến đổi của di sản phủ đệ dưới tác động của các yếu tố khác nhau trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay ở thành phố Huế. Thứ hai, luận án góp phần làm rõ hơn sự hiểu biết chung về di sản phủ đệ triều Nguyễn, đồng thời nêu lên hệ quả, dự báo các xu hướng biến đổi của di sản này trong bối cảnh đô thị hóa đã và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở thành phố Huế trong thời gian gần đây.

- Về mặt thực tiễn, thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm cứ liệu trong quá trình trùng tu, tôn tạo các di sản phủ đệ triều Nguyễn, tránh rơi vào tình trạng làm phá vỡ kiến trúc cảnh quan di sản hoặc phá hủy kiến trúc phủ đệ truyền thống để xây dựng kiến trúc hiện đại đang trở nên ngày càng phổ biến như hiện nay. Thứ hai, luận án không chỉ hướng đến thực hiện mục tiêu quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kiến trúc cung đình triều Nguyễn đạt được nhiều thành quả thiết thực mà còn góp phần vào việc nghiên cứu nhằm khai thác những giá trị di sản phủ đệ triều Nguyễn để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phục vụ phát triển du lịch bền vững để góp phần xây dựng Huế trở thành một trung tâm văn hóa du lịch của đất nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Thứ ba, luận án sẽ đánh giá tổng quan về đề tài thông qua việc hệ thống hóa các thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu tư liệu và điền dã thực tế, góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến các di sản phủ đệ triều Nguyễn. Thứ tư, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngành Dân tộc học/Nhân học, Lịch sử, Đông phương học, Kiến trúc, Mỹ thuật và cho những ai quan tâm đến di sản phủ đệ nói riêng và di sản văn hóa cung đình triều Nguyễn nói chung.

_______________

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of PhD candidate: Tran Van Dung

Thesis  title:  Royal  palace  heritage  of  the  Nguyen  dynasty  under  the  current urbanization in Hue city

Major: Ethnology

Code: 931 03 10

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Manh

Training institution: Hue University of Sciences, Hue University

The new contributions of the thesis:

On the scientific side, first of all, the thesis can be considered as a systematic monograph study of palaces of Nguyen Dynasty in the context of the current urbanization in Hue city, concentrating on the discussion of changes happened to palace’s appearances due to a number of factors related to the current urbanization in Hue city. Secondly, the dissertation contributes to clarify the general understanding about the Nguyen Dynasty’s palace heritage, and also points out the consequences, forecasts the changing trends of this heritage in the context of urbanization that has been taking place rapidly in Hue city recently.

On the practical side, firstly, the results of the thesis can be used as original document in the  process  of  restoration  and  embellishment  of  the  Nguyen  Dynasty's  palace  heritage, avoiding the situation of disrupting heritage landscape architecture or destroying the traditional palace architecture to build modern architecture which is becoming more and more popular today. Secondly, the thesis not only aims to realize the goal of managing, preserving and promoting the values of Nguyen Dynasty's architectural heritage to achieve practical results but also contributes to exhibit the values of the Nguyen Dynasty's palace heritage as to diversify tourism products, to serve the sustainable tourism development in building Hue city a cultural and tourism center of the country, the Festival city of Vietnam. Thirdly, the thesis will provide a general overview of the topic through the systematization of information collected during the documentary research and fieldwork, and contribute to the research in the area of tangible and intangible culture related to the Nguyen Dynasty’s palace heritage. The right amount of understanding of the Nguyen Dynasty's palace heritage in the context of the current urbanization in Hue city will contribute to the appropriate mechanisms, policies, orientations and  solutions  in  managing,  preserving,  promoting  the  values  of  the  Nguyen  Dynasty’s heritage. Fourthly, the thesis is a handy reference for lecturers, researchers, graduate students, students, students of Ethnology/Anthropology, History, Oriental Studies, Architecture, Fine Arts and for those who are interested particularly in the palace heritage, and generally in the cultural heritage of the Nguyen Dynasty.

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×