English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.
Góp ý

Luận án định danh được tên loài Thiên môn chùm với danh pháp khoa học là Asparagus racemosus Willd và bổ sung những thông tin mới về các đặc trưng sinh học, sinh thái học và hiện trạng phân bố của loài trong tự nhiên

Họ và tên NCS:       Nguyễn Văn Vũ

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.

Chuyên ngành:            Lâm sinh   

Mã số:                         9.62.02.05

Khóa đào tạo: 2016 - 2019

Người hướng dẫn:                 

1. PGS.TS. Nguyễn Danh     

2. TS. Trần Minh Đức

Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của luận án

1- Định danh được tên loài Thiên môn chùm với danh pháp khoa học là Asparagus racemosus Willd và bổ sung những thông tin mới về các đặc trưng sinh học, sinh thái học và hiện trạng phân bố của loài trong tự nhiên.

2- Xác định được một số cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng nhằm phát triển loài Thiên môn chùm theo hướng bền vững, tạo sinh kế và bảo tồn tri thức bản địa tại địa phương.

Thừa Thiên Huế, tháng 7  năm 2020

---------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD. candidate: Nguyen Van Vu

Thesis title: Reseach the current status of distribution and conservation,  development solutions for Thien mon chum (Asparagus racemosus Willd.)  in Gia Lai province.

Major field:                 Silviculture

Code:                           9.62.02.05

Training:                                  2016 – 2019

Supervisors:                1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Danh

  1. Dr. Tran Minh Duc

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

New contributions of the dissertation:

1- Identify the name of the species Thien mon chum with scientific name is asparagus racemosus Willd and additional new information about the characteristics biology, ecology and current status of species distribution in nature.

2- Identify a number of scientific and practical bases as a basis for the work propose propagation - and planting techniques to develop species Thien mon chum towards sustainability, creating livelihoods and preserving indigenous knowledge locally.

Thua thien Hue, July 2020

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×