English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao an ninh trên Manet.
Góp ý

Luận án đã đề xuất giải pháp xác thực đa mức độ (MLA) sử dụng công nghệ GPS và chữ ký số nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công lỗ sâu ở cả hai chế độ HM và PM. Đồng thời, cải tiến AODV thành giao thức mới tên là MLAMAN bằng cách tích hợp thêm giải pháp MLA.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Thái Ngọc

Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao an ninh trên Manet.

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 9480101


Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Thanh Tú

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 

Kết quả chính của Luận án

Luận án đã đề xuất giải pháp xác thực đa mức độ (MLA) sử dụng công nghệ GPS và chữ ký số nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công lỗ sâu ở cả hai chế độ HM và PM. Đồng thời, cải tiến AODV thành giao thức mới tên là MLAMAN bằng cách tích hợp thêm giải pháp MLA.

Luận án đã đề xuất giải pháp FADA theo hướng tiếp cận học máy nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công ngập lụt. Đồng thời, cải tiến AODV thành giao thức an ninh tên là FAPRP bằng cách tích hợp thêm giải pháp FADA.

Luận án đã đề xuất cơ chế xác thực tin cậy (TAM) và cơ chế quản lý chứng chỉ số (DCMM) theo chuẩn X.509. Đồng thời, tích hợp TAM và DCMM vào AODV tạo giao thức TAMAN có hiệu quả an ninh trước hầu hết các hình thức tấn công, bao gồm tấn công lỗ sâu ở chế độ ẩn.

 

NOVEL CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

General Information

Full name: Luong Thai Ngoc

Thesis title: THE STUDY OF ADVANCED SECURITY SOLUTIONS ON MOBILE AD HOC NETWORK.

Major: Computer Science

Code:  9480101
Advisors: Assoc. Prof. Dr. Vo Thanh Tu

School: University of Sciences, Hue University

- Contributions of Thesis

The thesis has proposed a Multi-Level Authentication solution (MLA) using GPS technology and digital signatures to detect and prevent wormhole attacks in hide and participation modes. At the same time, improved AODV to a new protocol named MLAMAN by using MLA.

The thesis has proposed a solution of FADA based on learning machine approach to detect and prevent flood attacks. At the same time, improved AODV to a new protocol named FAPRP by using FADA.

The thesis proposed a Truth Authentication Mechanism (TAM) and a Digital Certificate Management Mechanism (DCMM) using X.509 standard. At the same time, integrating TAM and DCMM into AODV for creating a TAMAN protocol and it againsts forms of network

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×