English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (03-02-2023 14:30)
Góp ý

 

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy Đại học, ngày 02/02/2023, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện văn phòng, các ban của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế và đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Đảng ủy viên và Ủy viên các Ban của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế; Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế; Thường trực các đảng ủy, chi ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại Hội Nghị

 

Năm 2022 với sự nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Huế cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị Đại học Huế, Đảng bộ Đại học Huế đã đạt được những kết quả tích cực trên các mảng công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo, kết luận của cấp trên trong năm 2022, đặc biệt là Kết luận Hội nghị lần thứ tư, thứ năm và thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);

- Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực; 

- Hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 thống nhất trong toàn Đảng bộ Đại học Huế. Có 168/168 (đạt 100%) chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Đại học Huế: Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về “công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện”; Nghị quyết số 13-NQ/ĐU về “quản trị Đại học Huế theo định hướng Đại học Quốc gia phù hợp thực tiễn mô hình Đại học hai cấp”; Xây dựng và ban hành Nghị quyết số 82-NQ/ĐU ngày 21/9/2022 về “phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”…

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Đại học Huế và UBKT Đảng ủy Đại học Huế đã đề ra: trong đó, có 05 cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Đại học Huế và 05 cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Đại học Huế, 02 cuộc giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đại học Huế…

- Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động: tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với hơn 1.043 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 165 đảng viên; tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy với 78 học viên; các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã tổ chức 16 lớp học tập nghị quyết với 10.360 lượt người tham gia; tổ chức 04 lớp các chương trình chuyên đề với 432 lượt người tham gia. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

- Thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện đúng các quy định theo đúng lộ trình, chặt chẽ và khoa học, phù hợp tình hình thực tế của các đơn vị trên cơ sở sự đồng thuận cao của đảng viên, viên chức và người lao động. Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển Trường Đại học Y - Dược theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia, hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045; Đề án phát triển Trường Đại học Sư phạm trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia; Đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học thành trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung. Chỉ đạo rà soát, phê duyệt sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế, các trường đại học thành viên. Triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng quy định. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Huế theo đúng quy định.

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh tái cấu trúc ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và công tác tuyển sinh đạt kết quả cao. Vị thế của Đại học Huế đã có những bước tiến vượt bậc trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế có uy tín…

 

Năm 2023 là năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đại học Huế xác định nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm:

- Quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong của cả hệ thống chính trị của Đại học Huế và sự đồng thuận trong đảng viên, viên chức, lao động và người học quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị với mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo Đại học Huế, đảng ủy và tập thể lãnh đạo các trường đại học, đơn vị trực thuộc và thuộc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đại học Huế và các đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2025 Đại học Huế có 50% giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ.

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong viên chức, lao động nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tổ chức học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và trách nhiệm nêu gương trong toàn đảng bộ, nhất là với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý; xây dựng hệ thống quản trị đại học theo mô hình đại học quốc gia, phù hợp với thực tiễn mô hình đại học hai cấp.

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia, nhiệm vụ vùng. Xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ có tầm cỡ, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các trường đại học trong cả nước, giải quyết được những vấn đề lớn của đất nước.

- Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới các nhà cố vấn, nhà đầu tư trên cơ sở phát triển theo hướng tự chủ…

 

Đồng chí Lê Anh Phương, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Đại học Huế trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế cho các chi bộ và đảng viên đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2022

 

Nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Đại học Huế có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng

 

Trần Đức

Liên kết
×