English | Français   rss
Liên kết
Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (19-01-2023 09:00)
Góp ý

Thực hiện Công văn số 146/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai lấy ý kiến trong cán bộ quản lý, nhà khoa học, viên chức, người lao động của đơn vị. 

 

1. Các các văn bản liên quan kèm theo Công văn này gồm:

- Công văn số 146/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

2. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 146/BGDĐT-KHCNMT và Nghị quyết số 170/NQ-CP.

 

3. Trường Đại học Nông Lâm chỉ đạo Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm ở quy mô thích hợp để lấy ý kiến các nhà khoa học có chuyên môn liên quan.

 

4. Các đơn vị báo cáo kết quả lấy ý kiến (trình bày theo Đề cương báo cáo nêu tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP) gửi về Đại học Huế (qua Ban KHCN&QHQT, email:khcn@hueuni.edu.vn) trước ngày 23/02/2023 để Đại học Huế tổng hợp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lưu ý: Các đơn vị không có ý kiến góp ý cũng cần gửi báo cáo bằng văn bản về các công việc đã triển khai theo  hướng dẫn tại Công văn này.

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai./.

Liên kết
×