English | Français   rss
Liên kết
Kinh tế nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986 - 2015)
Góp ý

Luận án đã góp phần tái hiện, phục dựng quá trình phát triển của kinh tế nông nghiệp ở TPHCM qua 30 năm đầu đổi mới (1986 - 2015) với sự chuyển biến về tư duy kinh tế nông nghiệp của ĐCSVN và của Đảng bộ TPHCM; với sự chuyển biến về mục tiêu phát triển, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong quá trình phát triển

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Thế Anh

Tên đề tài: Kinh tế nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986 - 2015)

Ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Khóa: 2015

Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng – TS. Nguyễn Việt Hùng

Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt khoa học:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần tái hiện, phục dựng quá trình phát triển của kinh tế nông nghiệp ở TPHCM qua 30 năm đầu đổi mới (1986 - 2015) với sự chuyển biến về tư duy kinh tế nông nghiệp của ĐCSVN và của Đảng bộ TPHCM; với sự chuyển biến về mục tiêu phát triển, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong quá trình phát triển

Trên cơ sở tổng thể phát triển đó, luận án cũng đồng thời chỉ ra những thành tựu, hạn chế, đặc điểm, vai trò của kinh tế nông nghiệp TPHCM trong quá trình phát triển và một số vấn đề đặt ra để phát triển kinh tế nông nghiệp TPHCM trong thời gian tới.

Về mặt thực tiễn:

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho Đảng bộ và chính quyền TPHCM trong quá trình hoạch định chính sách về nông nghiệp; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và cho những người quan tâm đến vấn đề kinh tế nông nghiệp của TPHCM.

Luận án góp phần cung cấp và chỉ dẫn những nguồn tài liệu tham khảo mới, có giá trị cao và đáng tin cậy để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy, học tập của cán bộ và sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng về vấn đề kinh tế nông nghiệp Việt Nam nói chung, kinh tế nông nghiệp TPHCM trong 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2015).

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name of Postgraduate: Phung The Anh

Thesis topic: Agricultural economics of Ho Chi Minh City during 30 years of renovation (1986 - 2015)

Major: Vietnamese History

Code: 9229013

Course: 2015

Science Instructor: Assoc. Prof. PhD. Nguyen Van Dang - PhD. Nguyen Viet Hung.

New contributions of the thesis:

In terms of science:

The research results of the thesis contribute to recreating and restoring the development process of the agricultural economics in Ho Chi Minh City during the first 30 years of renovation (1986 - 2015) with the change in agricultural economic thinking of the Communist Party of Vietnam and of the Party Committee of Ho Chi Minh City; with the change in development goals and restructuring of the agricultural economics in the development process.

On the basis of that overall development, the thesis also points out the achievements, limitations, characteristics and roles of Ho Chi Minh City's agricultural economics in the development process and some problems raised to develop agricultural economics in Ho Chi Minh City in the coming time.

In terms of practice:

The thesis can be used as a reference for the Party Committee and the government of Ho Chi Minh City in the process of policy making on agriculture; serving scientific research and for those who are interested in agricultural economic issues of Ho Chi Minh City.

The thesis contributes to providing and directing new, high-value and reliable reference sources for further research, teaching and learning of staff and students in universities and colleges about Vietnam's agricultural economics in general, Ho Chi Minh City's agricultural economics in particular during 30 years of renovation (1986 - 2015).

Liên kết
×
xxx porn
xxx
sexy porn
xxx video
xxx
Cassidy Klein besorgt es ihrem Liebhaber und fickt wie wild Fantastische Mädchen auf msn попно hot xxx video full free tube
xxx gratis osexo.net peliculas xxx gratis Xxx Porn Vedio Com hdsexlove.com hd sex video Новые HD порно видео rujizz.com русским порно Последние секс ролики в HD качестве eporns.net любительское порно видео русским порно osexo.net Скачать ххх рус порно