English | Français   rss
Liên kết
Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống và biến đổi
Góp ý

Luận án cung cấp những tư liệu có tính hệ thống về lễ hội của cư dân ven biển, từ truyền thống đến biến đổi trong quá trình CNH, HĐH hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

------------------------------------------------------

- Thông tin bảo vệ luận án cấp Đại học Huế:

* Thời gian:  13h30 ngày 21 tháng 4 năm 2022

* Địa điểm: Phòng I.1, số 01 Điện Biên Phủ - TP Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Hoài Phúc 

Tên luận án: Lễ hội của cư dân ven biển Thừa Thiên Huế - Truyền thống và biến đổi

Ngành: Dân tộc học

Mã số: 9310310

Khóa đào tạo: 2018

người hướng dẫn: - GS.TS. Ngô Văn Lệ - PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới:

1- Luận án cung cấp những tư liệu có tính hệ thống về lễ hội của cư dân ven biển, từ truyền thống đến biến đổi trong quá trình CNH, HĐH hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

2- Luận án làm rõ các giá trị của lễ hội, các tác động tích cực và tiêu cực của sự biến đổi lễ hội hiện nay ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

3- Cung cấp cứ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể liên quan đến cư dân vùng biển

4- Kết quả nghiên cứu góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội của cư dân ven biển ở Thừa Thiên Huế, để tránh rơi vào tình trạng hiện đại hóa, tiếp nhận những yếu tố lai căng làm mất vẻ đẹp linh thiêng và các giá trị truyền thống, hoặc lễ hội bị thương mại hóa ngày càng phổ biến như hiện nay.

5- Đề xuất và định hướng những giải pháp phát triển bền vững, khai thác phát triển loại hình du lịch đối với lễ hội và văn hóa phi vật thể ở cộng đồng cư dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

 

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Ph.D. Candidate: Nguyen Thi Hoai Phuc

Thesis: Festivals of coastal residents in Thua Thien Hue - tradition and change

Speciality: Ethnology

Code: 62 31 03 10                                       

Course: 2018

Instruct professors:              Prof. Dr. Ngo Van Le Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Manh

Institution: College of Sciences, Hue university

CONTENT (Academic, theoretical, new points drawn from the research and survey results of the thesis)

1- The thesis provides systematic documents on festivals of coastal residents, from tradition to changes in the current process of industrialization and modernization in Thua Thien Hue province.

2- The thesis clarifies the values ​​of the festival, the positive and negative impacts of the current festival change in the coastal area of ​​Thua Thien Hue in particular and Vietnam in general.

3- Provide data for research in the field of intangible culture related to marine inhabitants

4- The research results contribute to preserving and promoting the cultural values ​​of festivals of coastal residents in Thua Thien Hue, in order to avoid falling into the state of modernization, receiving hybrid elements that lose beauty sacred and traditional values, or commercialize festivals increasingly popular today.

5- Proposing and orienting solutions for sustainable development, exploiting and developing the type of tourism for festivals and intangible culture in residential communities in the coastal area of ​​Thua Thien Hue.

Liên kết
×