English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu sử dụng phân kali và lưu huỳnh cho cây cà phê chè (Coffea arabica) giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng
Góp ý

Xác định liều lượng kali và lưu huỳnh phù hợp cho cây cà phê chè giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng là 330 kg K2O + 60 kg S/ha trên nền phân bón gồm 10 tấn phân gà + 280 kg N + 120 kg P2O5 + 500 kg vôi bột/ha

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Công Bằng

- Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng phân kali và lưu huỳnh cho cây cà phê chè (Coffea arabica) giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng

- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 96 20 110

- Người hướng dẫn:

1- GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa - 2- TS. Lê Thanh Bồn

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

- Những đóng góp mới của luận án:

  1. Kết quả nghiên cứu đã xác định được liều lượng kali và lưu huỳnh phù hợp cho cây cà phê chè giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng là 330 kg K2O + 60 kg S/ha trên nền phân bón gồm 10 tấn phân gà + 280 kg N + 120 kg P2O5 + 500 kg vôi bột/ha.
  2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được dạng phân kali và lưu huỳnh đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong canh tác cây cà phê chè trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng là K2SO4: KCl (1,26 : 1).
  3. Kết quả nghiên cứu đã xác định được thời điểm bón và tỷ lệ bón phân kali và lưu huỳnh phù hợp cho cây cà phê chè trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng là: Phân kali bón 4 đợt (mỗi đợt bón 25% K2O, bón vào các tháng 3, 5, 7 và 9); phân lưu huỳnh bón 2 đợt (mỗi đợt bón 50% S vào tháng 3 và 9).

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISERTATION

Dissertation title: Study on application of potassium and sulfur fertilizers on Arabica coffee at reproductive growth stage in Rhodic Ferrasols soil of Lam Dong province

Specialized:  Crop Science                                             Code: 96 20 110               

Full name of PhD candidate: Duong Cong Bang

Supervisors:

  1. Prof. Dr. Hoang Thi Thai Hoa - 2. Dr. Le Thanh Bon

Trainingorganization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

  1. Research results were determined that the appropriate dose of potassium and sulfur for Arabica coffee at reproductive growth stage in Rhodic Ferrasols soil of Lam Dong province were 330 kg K2O + 60 kg S/ha based on 10 tons of chicken manure + 280 kg N + 120 kg P2O5 + 500 kg lime/ha.
  2. Research results were determined that the appropriate form of potassium and sulfur fertilizers for Arabica coffee at reproductive growth stage in Rhodic Ferrasols soil of Lam Dong province was K2SO4 : KCl (1,26 : 1).
  3. Research results were determined that the appropriate time and ratio of potassium and sulfur fertilizersfor Arabica coffee at reproductive growth stage in Rhodic Ferrasols soil of Lam Dong province were as follows: Potassium fertilizer applied 4 times (25% K2O/time, applied in the months of March, May, July and September); sulfur fertilizer applied 2 times (50% S/time and applied in March and September).
Liên kết
×