English | Français   rss
Liên kết
Tiểu thuyết của Mạc Ngôn nhìn từ lý thuyết liên văn bản
Góp ý

Luận án trình bày những biểu hiện đặc trưng của tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn, từ đó giúp bạn đọc Việt Nam có cái nhìn cơ bản, tổng thể về tiểu thuyết của ông cũng như văn học Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử hiện đại. Thứ hai, luận án được xem là một trong những công trình đầu tiên, nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn ở Việt Nam, từ đó khẳng định vị trí, tầm vóc cũng như sự ảnh hưởng của Mạc Ngôn đối với văn chương thế giới đương đại

        

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bạch Hải

Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết của Mạc Ngôn nhìn từ lý thuyết liên văn bản

Ngành: Lý luận văn học

Mã số: 9220120

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hải

Người hướng dẫn khoa học 2: TS Nguyễn Văn Thuấn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt học thuật, thứ nhất, luận án trình bày những biểu hiện đặc trưng của tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn, từ đó giúp bạn đọc Việt Nam có cái nhìn cơ bản, tổng thể về tiểu thuyết của ông cũng như văn học Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử hiện đại. Thứ hai, luận án được xem là một trong những công trình đầu tiên, nghiên cứu tính liên văn bản trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn ở Việt Nam, từ đó khẳng định vị trí, tầm vóc cũng như sự ảnh hưởng của Mạc Ngôn đối với văn chương thế giới đương đại.

Về mặt thực tiễn, thứ nhất, luận án thể nghiệm lý thuyết liên văn bản vào việc nghiên cứu một hiện tượng đạt giải thưởng Nobel Văn học, vì vậy, đây sẽ là công trình mang tính gợi mở cho những công việc tiếp theo của các nhà nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án hoàn thành sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc học tập, nghiên cứu về tính hiệu quả của việc áp dụng lí thuyết liên văn bản trong nghiên cứu văn học.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name of PhD candidate: Nguyen Thi Bach Hai

Thesis title: The novels of Mo Yan in the look from the theory of intertext

Major:  Literary theory

Code: 9220120

1st Science supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Bich Hai

2st Science supervisor: Ph.D. Nguyen Van Thuan

Training institution: Hue University of Education, Hue University

New contributions of the thesis:

In academic terms, firstly, the dissertaion presents specifically the intertext in Mo Yan’s novel. From that, reader can have a basic and general look on his novel as well as the context of Chinese literature in the contemporary time of history. Secondly, the dissertation is seen as the ever first work, which studies the intertext in Mo Yan’s novel in Vietnam. From this, there is confirmmation on the position, shape and impact of Ma Yo on the literature of the world in the contemporary time.

In practical terms, firstly, the dissertation applies the theory of intertext to the study on one phenomenon that wins a Nobel Prize of Literature. Therefore,  this is a work which carries the open characteristic for the next tasks of other post-graduates. Secondly, The completed dissertation is a document which is helpful for learning and studying on the use of applying the theory of intertext to literature study.

Liên kết
×